Khamis, 23 Jun 2022

|Al-Muhkam & Al-Mutasyabih Disisi Ulama' Salaf: Kaitannya Dengan Ayat-Ayat Sifat|

Oleh: Ustaz Abdul Aziz


Sebelum memulakan perbahasan suka untuk saya menerangkan dahulu beberapa istilah penting bagi memudahkan lagi kefahaman. 

1.0 MAUQIF ULAMA' ULUM AL-QURAN TERHADAP ISU MUHKAM & MUTASYABIH

A)Tasaybuh 'Am: Ayat-Ayat AQ secara umumnya menyerupai satu sama lain dari sudut kejelasan makna dan kesatuan mesej yang disampaikan. 

B)Ihkam 'Am: Ayat-Ayat AQ secara umumnya jelas maknanya dan tiada kesamaran. Kesemuanya sama jelas, sama kemas, dan sama menakjubkan. 

Namun mereka berselisih pendapat sekitar apakah maksud Ihkam Khas & Tasyabuh Khas kepada banyak pendapat. Dua pendapat terkuat ialah:

C) Ihkam Khas ialah: 

Apa yang maknanya jelas dengan sendirinya dan tidak berhajat kepada penjelasan. 

pendapat kedua: Apa yang para ulama' mengetahui maknanya dan ia tidak samar bagi mereka. 

D) Tasyabuh Khas:

Apa yang berhajatkan kepada penjelasan kerana kesamaran maknanya. 

Pendapat kedua: Al-mutasyabih ialah perkara yang tiada sapa ketahuinya melainkan Allah. 

(Lihat Al-Masa'il Al-musytarakah Baina Ulum Al-quran Wa Usul Al- Fiqh) 

2.0 ISTILAH "TAKWIL" 

Yang Tahqiq ialah istilah takwil mempunyai tiga konotasi utama:

A) Sama erti dengan tafsir, iaitu penerangan makna. Atas sebab ini, nama tafsir Al-tabari ialah "Jami' Al-bayan 'An Takwil Ãyi Al-quran" 

B) Hakikat kepada sesuatu perkara. 

Ini disebutkan oleh Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah di dalam banyak kitab beliau. Bahkan disebutkan juga oleh Sa'duddin Al-taftazani (792H). 

Kata Sa'duddin Al-taftazani (792H):

و حقيقة قولك تأولت شيئا، أنك تطلبت ما يؤول إليه من الحقيقة

(Haqiqat dari kata-kata anda "taawwaltu syai'a" ialah: anda menuntut pengetahuan tentang apa yang kembali padanya haqiqat suatu perkara itu) 

Lihat, Al-mutowwal 'Ala Talkhis Al-miftah, 197

Syawahid lughawiyyah bagi makna kedua ini terlalu banyak, boleh dirujuk Adhwa' Al-bayan untuk melihat sebahagian darinya.

C) Memalingkan makna zahir lafaz kepada makna majaz dengan qarinah. Ini yang masyhur disisi Usuliyyun & Mutakallimun.

Dari tiga makna ini, dua makna pertama ialah makna yang memang warid di dalam penggunaan orang-orang arab yang fasih di zaman ihtijaj. Manakala makna ketiga ialah istilah baharu yang hanya muncul sekitar kurun ke-3 hijrah serta menjadi masyhur pada zaman selepasnya.

Lalu, hanya makna pertama dan kedua sahaja yang boleh digunakan untuk menafsir lafaz "Takwil" di dalam Al-quran. Ini kerana kaedah yang masyhur di dalam ilmu Usul Tafsir:

"إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب ﷲ من الكلام إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب" 

(Yang semata-mata dibolehkan ialah memahami makna-makna kalam yang terdapat di dalam al-quran dengan mempadankannya dengan apa yang telahpun wujud sepertinya pada percakapan orang arab)

Disebutkan oleh Imam Al-mufassirin Al-tabari (lihat Jami' Al-bayan, 644/2) 

3.0 ANALISA TAFSIR AYAT-7 SURAH AL-IMRAN

Ayat ini menjadi fokus utama perbincangan para ulama ketika membahaskan makna muhkam dan mutasyabih. 

Firman Allah:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)

Dia lah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) - adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata:" Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami" Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.

Terdapat dua Qiraat yang Mutawatir pada ayat ini:

A)Qiraat Imam Nafi', Al-kisa'ie & Ya'qub: Waqaf pada Lafaz Al-jalalah/ﷲ

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ

I'rab bagi Qiraat ini:

Ya'lamu: Fi'il mudhori' marfu', 'Alamatu raf'ihi dhommah

Ta'wilahu: Maf'ul Bihi Mansub, Wahuwa Mudhof, Dan dhamirnya Fi mahal Al-jar Mudhof Ilaih. 

Illa: Adah Al-istithna'

Allah: Fa'il marfu'

Wa: Wau Li Al-isti'naf

Al-rasikhun: Mubtada'

Berdasarkan Qiraat ini, makna ayat akan menjadi hanya Allah sahaja yang tahu takwilan sebenar. 

B)Qiraat Imam Ibn Kathir, Khalaf, 'Asim, Abu 'Amru, Hamzah, Abdullah Bin 'Amir & Abu Ja'far: Wasal pada

 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ

Ya'lamu: Fi'il mudhori' marfu', 'Alamatu raf'ihi dhommah

Ta'wilahu: Maf'ul Bihi Mansub, Wahuwa Mudhof, Dan dhamirnya Fi mahal Al-jar Mudhof Ilaih. 

Allah: Fa'il marfu'

Wa: Waw Al-'athof

Al-rasikhun: Ma'thuf terhadap Lafaz Al-jalalah.

Berdasarkan Qiraat ini, makna ayat akan menjadi "yang mempunyai ilmu terhadap takwilnya ialah Allah & juga orang-orang yang kukuh di dalam ilmu mereka". 

(Bagi taujih Al-Qiraat lihat Al-muktafa Fi Al-waqf Wa Al-ibtida' oleh Imam Abu 'Amru Al-dani 194-187) 

**Yang tahqiq ialah hakikatnya tiada kontradiksi diantara dua qiraat/tafsiran ini. Ini kerana pada Qiraat pertama, Mutasyabih ditafsirkan sebagai perkara yang disimpan pengetahuannya oleh Allah, manakala Muhkam ditafsirkan sebagai perkara yang memang boleh diketahui maknanya.

Manakala bagi Qiraat kedua, Mutasyabih ditafsirkan sebagai perkara yang samar-samar maknanya. Manakala Muhkam ditafsirkan sebagai perkara yang jelas maknanya. Lalu, yang mempunyai ilmu terhadap perkara yang samar-samar ialah Allah & juga para ulama' yang dikurniakan pada mereka pengetahuan yang kukuh.

Tafsiran Qiraat kedua ini dijelaskan di dalam hadith yang masyhur "yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, diantara keduanya ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh RAMAI manusia". Maksudnya, dari kalangan manusia ada segolongan kecil yang masih mempunyai ilmu terhadap perkara yang samar-samar.

Bagi melengkapkan lagi gambaran, kita ringkaskan dengan poin berikut:

C) Pada Qiraat pertama, maksud lafaz takwil ialah makna kedua yang kita telah bahaskan iaitu "hakikat suatu perkara" manakala lafaz Mutasyabih ialah "Perkara yang disimpan ilmunya oleh Allah" 

D) Pada Qiraat kedua, maksud lafaz takwil ialah "Tafsir/penerangan makna" manakala Mutasyabih ialah "perkara yang samar-samar maknanya"

(Ini ialah kesimpulan Imam Al-tabari, Ibn Taimiyyah di dalam Al-iklil, Al-syinqithi di dalam Adhwa' Al-bayan) 

Begitu juga ia pilihan Al-imam Al-mufassir Al-muhaqqiq Ibn 'Atiyyah (542H) di dalam Tafsir beliau, kata beliau:

هذه المسألة لو تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق

"Permasalahan ini jika diperhatikan betul-betul sebenarnya khilaf yang berlaku adalah sikit sahaja dan ia lebih hampir kepada kesepakatan"

(Al-muharrar Al-wajiz, 161/3)

4.0 YANG PERTAMA MENGANGGAP AYAT SIFAT SEBAGAI MUTASYABIH MAKNA

Setakat pencarian saya, dengan merujuk kepada:

1)Mausu'ah Al-tafsir Al-ma'thur

2)Kitab-kitab Tafsir yang Musnad seperti Al-tabari, Ibn Abi Hatim, Abdul Razzaq, Ibnul Jauzi(Zad Al-masir) & lain-lain. 

Saya tidak jumpai seorang salaf pun yang memasukkan ayat-ayat sifat sebagai Ayat-Ayat Mutasyabihat. Bahkan setakat pencarian, tokoh pertama yang mula mengkategorikan Ayat-Ayat Sifat sebagai ayat-ayat Mutasyabihat ialah Al-qadhi Abdul Jabbar Al-hamazani Al-muktazili (415H) di dalam kita beliau "Mutasyabih Al-quran". 

Begitu juga Al-hakim Al-jusyami Al-muktazili(494H) juga mengikuti jejak langkah Al-qadhi Abdul Jabbar ini di dalam Tafsir beliau (Al-Tahzib, 1099/2)

5.0 PENDIRIAN ULAMA' SALAF TERHADAP Ayat-Ayat SIFAT

Bagi ulama' salaf ayat-ayat tersebut jelas maknanya(Muhkam). Maka berikut ialah nas umum yang menjelaskan mauqif mereka:

1)Kata Khatib Ahli Al-sunnah Ibn Qutaibah Al-dinawari (276H)

فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أمروه كله على التفسير، حتى فسروا «الحروف المقطعة» في أوائل السور. 

"Kami tidak pernah lihat para ulama' tafsir berhenti dari menafsirkan mana-mana ayat pun di dalam Al-quran lalu berkata "ini mutasyabih, hanya Allah sahaja yang tahu maknanya". Bahkan kesemua ulama' tafsir itu melalukan semua ayat itu dengan menafsirkannya, bahkan huruf-huruf Muqotta'ah di awal surah pun ada yang menafsirkannya". 

(Takwil Musykil Al-quran, 144)

Keep in mind, bahawa Ibn Qutaibah sekarang sedang menghikayatkan keadaan para ulama' tafsir zaman beliau iaitu awal-pertengahan kurun ke-3 Hijrah. 

Jika ditanya, adakah Imam Ibn Qutaibah maksudkan juga ayat-ayat sifat di dalam statement diatas? 

Jawapannya: Ya, tentu sekali. Sebabkan statement inilah Al-qadhi Abu Ya'la nyatakan fasal khusus di dalam Ibthal Al-takwilat bahawa beliau tidak setuju dengan pendapat Ibn Qutaibah ini, bahkan ayat-ayat sifat patut ditafwidh secara total sahaja menurut beliau - Abu Ya'la-. 

2)Kata Syeikhul Islam Abu Uthman Al-sobuni (449H):

"Aku membaca surat yang ditulis oleh - Syeikhul Muhaddithin Wa Al-fuqaha' - Syeikh Abu Bakar Al-isma'ili (370H) kepada penduduk Jailan. 

نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء - سبحانه - أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه و كففنا عن الذي يتشابه

"Kami beriman dengan sifat Nuzul bagi Allah, kami beriman dengannya sepertimana yang ia datang di dalam hadith tanpa membagaimanakannya, sekiranya Allah kehendaki untuk menjelaskan kepada kita kaifiyyat sifat tersebut nescaya Dia akan lakukan. Maka kami berhenti pada apa yang jelas dari hadith dan kami menahan diri kami pada apa yang Mutasyabih darinya"

(Aqidah Al-salaf Wa Asbab Al-hadith, 192H)

Nas yang cantik ini menerangkan dengan jelas mauqif salaf terhadap Ayat sifat. Secara zahir kalam beliau kita boleh fahami dua perkara:

A)Makna ayat sifat adalah jelas(Muhkam)

B)Kaifiyyat serta Haqiqat sifat adalah tidak diketahui hakikatnya (Mutasyabih) 

3)Imam Abdul Aziz Al-majisyun (164H) - diantara Fuqaha' dan imam hadith thiqah di Madinah-

 فعمي عن البين بالخفي بجحد ما سمى الرب من نفسه. 

" mereka itu telah buta dari yang jelas (ayat-ayat sifat) dengan yang tidak jelas dengan mengingkari apa yang Allah namakan diriNya sendiri" 

Siyaq petikan ini ialah tentang ayat-ayat sifat, boleh rujuk rujukan dibawah untuk melihat ayat sifat yang disebut. 

(Diriwayatkan oleh Ibn Battah di dalam Al-ibanah, 63/3 & Adz-zahabi melalui jalan Al-athram di dalam Al-Siyar & Al-'uluw 141. Dinilai sahih sanadnya oleh imam Adz-zahabi) 

4)Imam Al-mufassirin Al-tabari (310H), ketika menafsirkan ayat 

والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول ﷲ" ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ" الذي هو بمعنى العلو والارتفاع

"amat hairan dengan mereka yang mengingkari makna yang difahami dari kalam arab pada menafsirkan ayat:" ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ" yang maknanya ialah naik serta meninggi"

(Tafsir Al-tabari, ketika menafsirkan ayat 29 surah Al-baqarah) 

5)Zahir dari kalam Imam Dar Al-hijrah Malik Bin Anas (179H)

الاستواء معلوم والكيف مجهول

"Istiwa' itu diketahui maknanya, dan kaifiyyatnya tidak diketahui"

(Mutawatir dari Imam Malik) 

Kefahaman ini ialah zahir kalam imam Malik, adapun takwilan dan taqdir kalam yang pelbagai maka itu ialah khilaf Zahir. Pada kalam ini ada isyarat pada ayat sifat bersifat muhkam dari sudut makna dan mutasyabih dari sudut kaifiyyat dan hakikat. 

Pemahaman para imam terhadap kata-kata Imam Malik ini:

A) imam Ibn 'Arabi Al-maliki (543H):

و مذهب مالك أن كل حديث منها معلوم المعنى
"Mazhab imam Malik ialah semua hadith-hadith berkaitan sifat ini diketahui maknanya" ('Aridhah Al-ahwadzi, 134/3)

B) Begitu juga imam Al-qurtubi (671H)

قال مالك-رحمه ﷲ - : الاستواء معلوم، يعني في اللغة

"Istiwa' itu diketahui maknanya dari sudut bahasa"

(Tafsir Al-qurtubi, ayat 54 Al-a'raf) 

3)Demikian juga ia difahami seperti diatas oleh Imam Al-qurra' Abu 'Amru Al-dani di dalam (Al-risalah Al-wafiyah 139-134)

4)Ditambah pula dengan kata-kata Al-imam Al-mujtahid Ibn Qudamah (620H):

(الاستواء غير مجهول) فكان غير مجهول لحصول العلم به، وقد روي في بعض الألفاظ (الاستواء معلوم)

"(Istiwa' tidak majhul maknanya), ianya tidak majhul maknanya kerena kita mendapat ilmu tentangnya, dan diriwayatkan juga dari imam Malik bahawa beliau berkata (Al-istiwa' Maklum) 

(Dzamm Al-takwil, 26)

Ini semua ialah nas umum yang menzahirkan metodologi mereka di dalam memahami ayat sifat, adapun contoh terperinci mereka mengithbat makna ayat-ayat sifat maka terlalu banyak untuk dihitung dan tersebar di dalam kitab-kitab aqidah yang Musnad.
 
Dengan ini, para ulama' salaf tidak pernah menganggap Ayat-Ayat sifat sebagai Mutasyabih makna pun. Jika warid dari sebahagian salaf yang mereka merujuk sebahagian ayat sifat sebagai Mutasyabih (Seperti tajuk penuh kitab Al-radd 'Ala Al-jahmiyyah oleh imam Ahmad). Maka yang mereka maksudkan disitu ialah Mutasyabih dari sudut "Hakikat dan kaifiyyat sifat" dan tidak maknanya. Kenapa? 

Sebab puluhan nas dari imam Ahmad jelas menunjukkan beliau menafsirkan ayat sifat serta memahami maknanya dan mengithbatnya.  

Adapun Ahli kalam maka makruf bahawa mereka mengatakan ayat-ayat sifat ialah mutasyabih dari sudut maknanya. Bahkan kata Imam Al-razi (606H):

الذي يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون محكما، وأما الذي يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابها

"Zahir Ayat Al-quran yang bertepatan dengan dalil-dalil akal ialah muhkam, adapun zahir ayat Al-quran yang menyelisihi dalil-dalil akal maka ia Mutasyabih" 

(Tafsir Al-razi - Mafatih Al-ghaib-, ketika menafsirkan ayat 7 Al-imran) 

Wallahu a'lam

Tiada ulasan:

|Al-Muhkam & Al-Mutasyabih Disisi Ulama' Salaf: Kaitannya Dengan Ayat-Ayat Sifat|

Oleh: Ustaz Abdul Aziz Sebelum memulakan perbahasan suka untuk saya menerangkan dahulu beberapa istilah penting bagi memudahkan ...