Monday, March 21, 2011

Hukum-Hukum Orang Yang Berhadas

Telah kita sebutkan di awal pembahasan kitab thaharah, bahawa thaharah adalah perbuatan menghilangkan hadas dan amalan yang semakna dengannya atau hilangnya najis. Dan kita juga telah mengetahui bahawa hadas terbagi menjadi dua: Akbar (besar) dan asghar (kecil), dimana hadas besar adalah hadas yang hanya dapat diangkat dengan mandi, sementara hadas kecil adalah hadas yang cukup diangkat dengan wudhu, dan pada keduanya jika tidak ada air maka diganti dengan tayammum.

Contoh hadas akbar adalah kekafiran, junub, serta haid dan nifas, sementara contoh hadas kecil adalah tidur, buang angin, dan buang air.

Adapun kali ini kami akan membahas mengenai hukum-hukum berkenaan dengan orang yang terkena hadas, baik akbar maupun asghar. Ada banyak hukum berkenaan dengan mereka, akan tetapi di sini kami hanya akan membahas hukum yang sering dipertanyakan oleh sebahagian kaum muslimin, iaitu:

1. Hukum berzikir.
2. Hukum membaca Al-Qur`an.
3. Hukum menyentuh mushaf Al-Qur`an.
4. Hukum masuk masjid.
5. Hukum sujud syukur dan tilawah.

Bolehkah kelima amalan ini dilakukan oleh orang yang belum berwudhu setelah hadas kecil, atau orang junub, atau wanita haid dan nifas? Berikut huraiannya secara berurut:

1. Hukum berzikir.

Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama bahawa wanita yang haid atau orang yang junub atau selainnya dari kalangan orang yang berhadas, boleh bagi mereka untuk berzikir kepada Allah walaupun zikir tersebut mengandung ayat Al-Qur`an kalau memang zikir tersebut juga terdapat dalam Al-Qur`an, selama dia tidak meniatkan kalau yang dibaca itu adalah Al-Qur`an akan tetapi zikir yang bersifat umum, seperti: Basmalah (Bismillahirrahmanirrahim), hamdalah (Alhamdulillahirabbil'alamin), dan zikir-zikir lainnya.

Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni (1/200), “Tidak ada perbezaan pendapat di antara mereka (para ulama) bahawa mereka (orang-orang yang berhadas) boleh berzikir kepada Allah Ta’ala, kerana mereka perlu untuk membaca basmalah ketika mereka akan mandi (junub) dan tidak mungkin mereka menghindar dari hal ini.”

Nukilan ijma’ juga dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu’ (2/163) dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (1/77)

2. Hukum membaca Al-Qur`an.

Yang dimaksud dengan membaca di sini adalah bacaan yang disertai dengan bergeraknya lidah. Adapun melihat ke mushaf (tanpa menyentuhnya) lalu dia membacanya dalam hati tanpa menggerakkan lidahnya, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama akan bolehnya. Demikian yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’ (2/163)

Adapun hadas ashghar, maka Imam An-Nawawi berkata, “Kaum muslimin bersepakat akan bolehnya membaca AL-Qur`an bagi orang yang berhadas dengan hadas ashghar, tapi lebih utama jika dia berwudhu dahulu.” (Al-Majmu’: 2/163)

Adapun hukum membaca Al-Qur`an bagi orang yang berhadas akbar, maka ada tiga pendapat di kalangan ulama:

1. Tidak boleh bagi yang berhadas besar untuk membaca Al-Qur`an. Ini adalah mazhab Al-Hanafiah, Imam Malik -dalam salah satu riwayat-, Asy-Syafi’iyah, dan Ahmad -dalam sebuah riwayat-. Ini juga adalah pendapat Al-Hasan, An-Nakhai, Az-Zuhri, Qatadah, Atha`, Said bin Jubair, dan merupakan pendapat majoriti ulama.

Mereka berdalil dengan beberapa hadis berikut:

a. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi -shallallahu alaihi wasallam- bersabda:

لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Wanita yang haid dan juga orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur`an.” (HR. At-Tirmizi: 1/236 dan Ibnu Majah: 1/195)

Hadis ini berasal dari dua jalan:

Pertama: Dari riwayat Ismail bin Ayyasy dari Musa bin Uqbah Al-Qurasyi dari Nafi’ dari Ibnu Umar, sementara riwayat Ismail dari para perawi Hijaz adalah riwayat yang lemah, dan ini di antaranya.

Kedua: Dari jalan seorang lelaki dari Abui Ma’syar Najih dari Musa bin Uqbah dan seterusnya. Sisi kelemahannya jelas, kerana adanya perawi yang mubham (tidak tersebut namanya) dan Abu Ma’syar telah dinyatakan lemah oleh Al-Hafiz dalam At-Taqrib.

Oleh kerana itu Al-Hafiz berkata dalam Al-Fath (1/409), “Hadis Ibnu Umar lemah dari seluruh jalan-jalannya.” Lihat juga Ilal Ibnu Abi Hatim (1/49)

Lafaz ini juga diriwayatkan dari Jabir secara marfu’ (dari Nabi) akan tetapi di dalam sanadnya ada Muhammad bin Al-Fadhl seorang perawi yang matruk (ditinggalkan hadisnya), dan juga diriwayatkan darinya secara mauquf (dari ucapannya) akan tetapi di dalam sanadnya ada Yahya bin Abi Unaisah dan dia adalah seorang pendusta. Demikian disebutkan dalam At-Talkhish Al-Habir karya Ibnu Hajar (1/138), dan lihat juga Al-Irwa` hadits no. 192

b. Dari Ali -radhiallahu anhu- secara marfu’:

لَمْ يَكُنْ يُحْجِبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ إِلاَّ الْجَنَابَةُ

“Tidak ada sesuatu pun yang memisahkan baginda (Nabi) -shallallahu alaihi wasallam- dari Al-Qur`an kecuali junub.” (HR. Abu Daud: 1/155, At-Tirmizi: 1/98,99, An-Nasai: 1/157, dan Ibnu Majah: 1/195)

Dan dalan sebuah lafaz, “Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam- biasa membacakan Al-Qur`an kepada kami dalam keadaan apapun, selama baginda tidak dalam keadaan junub.” (HR. At-Tirmizi: 1/98)

Hadis ini juga berlaku bagi wanita yang haid kerana keduanya adalah hadas akbar.

Ini juga adalah hadis yang lemah kerana berasal dari riwayat Abdullah bin Salamah, seorang perawi yang rosak hafalannya di akhir hidupnya, dan ini adalah riwayatnya setelah hafalannya berubah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syu’bah bin Al-Hajaj –rahimahullah- dan didukung oleh Al-Baihaqi. Al-Khaththabi berkata -sebagaimana dalam At-Talkhish (1/139)-, “Ahmad menyatakan lemahnya hadis ini.”

c. Juga dari Ali beliau berkata, “Saya melihat Nabi -shallallahu alaihi wasallam- berwudhu kemudian baginda membaca beberapa ayat Al-Qur`an. Kemudian baginda bersabda:

هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ جُنُبًا. فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ وَلاَ آيَةٌ

“Demikianlah sepatutnya bagi orang yang tidak junub, adapun orang yang junub maka dia tidak boleh membaca walaupun satu ayat.” (HR. Ahmad: 1/110)

Hadis ini berasal dari riwayat Abu Al-Gharif dari Ali, sementara Abu Al-Gharif adalah perawi yang majhul. Selain itu, hadis ini diperselisihkan apakah dia marfu’ dari Nabi ataukah mauquf atas Ali. Yang kuat dalam masalah ini bahwa hadis ini mauquf dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Lihat keterangannya dalam Al-Ahkam Al-Mutarattibah alal Haidh wan Nifas hal. 23-24.

d. Dari Abdullah bin Malik Al-Ghafiqi bahawa dia mendengar Nabi -shallallahu alaihi wasallam- bersabda, “Jika saya berwudhu dalam keadaan junub maka saya makan dan minum, tapi saya tidak akan membaca (Al-Qur`an) sampai saya mandi.” (HR. Al-Baihaqi: 1/308)

Hadits ini dinyatakan lemah oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu’ (2/180).

e. Nabi -alaihissolatu wassalam- bersabda:

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

“Sesungguhnya saya tidak senang berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan thaharah.”

Akan tetapi hadis ini tidak menunjukkan tidak bolehnya membaca Al-Qur`an, kerana paling tinggi kita katakan ketidaksenangan bqginda ini hanya mempunyai hukum makruh. Dengan dalil ucapan Aisyah -radhiallahu anha-, “Nabi -alaihishshalatu wassalam- selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan.”

f. Dari Abdullah bin Rawahah dia berkata:

قَدْ نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ

“Sungguh Nabi -alaihissolatu wassalam- telah melarang kami untuk membaca Al-Qur`an dalam keadaan junub.”

Sanad hadis ini terputus kerana itu ia adalah hadis yang lemah, sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu’ (2/180)

2. Boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Qur`an. Ini adalah pendapat Malik -dalam riwayat yang paling masyhur darinya- dan merupakan mazhab Al-Malikiah, juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad -dalam satu riwayat darinya-, dan juga merupakan mazhab Azh-Zhahiriah dan juga pendapat dari Said bin Al-Musayyab. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiah dan Ibnu Al-Mundzir.

Dalil-dalil mereka sebagai berikut:

a. Sudah masyhur dalam riwayat-riwayat yang sahih bahawa Nabi -shallallahu alaihi wasallam- mengirim surat yang di dalamnya tertulis beberapa ayat Al-Qur`an kepada para pembesar orang kafir sementara kekafiran adalah hadas besar. Ini menunjukkan bolehnya orang yang haid dan junub untuk menyentuh dan membaca Al-Qur`an.

b. Dari Aisyah beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَذْكُرُ اللهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ

“Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam- selalu berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya.” (HR. Muslim: 1/282)

c. Dari Aisyah bahawa Nabi -shallallahu alaihi wasallam- bersabda kepada dirinya tatkala dia haid saat perjalanan menuju haji:

اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ

“Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali tawaf di Ka’bah sampai kamu suci.” (HR. Al-Bukhari: 1/77 dan Muslim: 2/873)

d. Ibnu Hazm meriwayatkan dalam Al-Muhalla (1/105) dari Ibnu Abbas -radhiallahu anhuma- bahawa beliau membaca Al-Qur`an dalam keadaan junub.

e. Membaca Al-Qur`an adalah termasuk zikir kepada Allah dan dia senantiasa dianjurkan, kerana itu barangsiapa yang mengatakan terlarangnya dalam keadaan hadas akbar maka hendaknya dia mendatangkan dalil, dan tidak ada satu pun dalil sahih dalam masalah ini sebagaimana yang telah diterangkan.

3. Membaca Al-Qur`an dibolehkan bagi wanita haid dan nifas tapi tidak dibolehkan bagi orang yang junub. Ini adalah salah satu pendapat dari Imam Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Al-Hanabilah.

Hal itu kerana hadas mereka (haid dan nifas) timbul bukan kerana kehendak mereka akan tetapi sudah ketentuan dari Allah, berbeza halnya dengan junub yang biasanya timbul kerana kehendak dirinya.

Waktu haid dan nifas juga lebih lama dibandingkan junub. Jika para wanita yang haid dan nifas dilarang membaca Al-Qur`an maka akan menyulitkan mereka dan boleh jadi hafalan mereka hilang jika tidak diulangi dalam jangka waktu yang lama, terlebih dalam nifas yang lamanya 40 hari. Adapun junub, maka dia dapat dihilangkan pada saat itu juga dengan segera mandi.

Tarjih:

Yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat kedua yang menyatakan bolehnya orang yang berhadat akbar untuk membaca Al-Qur`an. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani -rahimahullah-.

Apakah dibolehkan melangsungkan pernikahan atau akad (nikah) di dalam masjid?

Alhamdulillah

Mayoritas ahli ilmu berpendapat, bahwa akad nikah di masjid itu sunnah, berdasarkan hadits yang mereka gunakan sebagai dalil dan adanya manfaat dengan dilakukan di sana.

Dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, 37/214: Mayoritas ulama menganjurkan akad nikah dilakukan di masjid agar mendapatkan barakah, dan diketahui masyarakat.

Dari Aisyah radhiallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam berabda:

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

“Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana).”

Hadits diriwayatkan Tirmizi, 1089 dan haditsnya lemah, dilemahkan oleh Tirmizi, Ibnu Hajar dan Al-Albany dan lainnya.

Adapun dari sisi manfaat, seperti ungkapan mereka, bahwa akad nikah di masjid memiliki barokah.

Akan tetapi dalam hal ini ada masalah. Jika demikian kesimpulannya, maka mestinya Nabi sallallahu alaihi wa sallam sangat berupaya melangsungkan akad nikahnya sendiri di masjid, dan berupaya menjelaskan hal tersebut kepada para shabatanya.

Oleh karena itu, yang lebih layak dikatakan adalah bahwa pelaksanaan akad nikah di masjid asalnya adalah boleh, apalagi jika hal tersebut kadang-kadang saja dilakukan, atau lebih besar kemungkinan terhindar dari kemunkaran dibandingan jika diadakan akad di tempat lain. Namun jika setiap akad terus menerus dilakukan, atau diyakini bahwa hal tersebut mempunyai keutamaan khusus, maka hal ini termasuk bid’ah. Selayaknya untuk mengingatkan hal ini dan melarang orang melakukannya dari sisi ini. Kalau pada acara tersebut akan terjadi ikhtilat (campur bawur) antara laki-laki dan wanita, atau terjadi penggunaan musik, maka akad di masjid menjadi lebih diharamkan lagi daripada di luar, karena hal itu melanggar kesucian rumah Allah.

Dalil disyariatkannya akad nikah di masjid, landasannya adalah hadits seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kemudian beliau menikahkannya dengan salah seorang shahabatnya di masjid. Namun tidak ada riwayat bahwa beliau mengulanginya lagi setelah itu.

Ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya: “Saya mengharap kepada yang mulia untuk menjelaskan hukum agama orang yang mengadakan akad nikah di dalam masjid. Perlu diketahui bahwa dalam akad tersebut akan dijaga aturan-aturan Islam, seperti tidak ada ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan wanita atau diiringin dengan musik.

Mereka menjawab:

”Kalau kondisinya seperti yang disebutkan, maka tidak mengapa melangsungkan akad nikah di masjid.

Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdurrazzaq Afifi, Syekh Abdullah Gadyan, Syekh Abdullah Qa’ud

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 18/110.

Mereka juga ditanya:

”Apakah melangsungkan akad nikah di masjid terus menerus termasuk sunnah yang dianjurkan atau termasuk bid’ah?

Mereka menjawab, urusan melangsungkan akad nikah di masjid atau lainnya adalah perkara luas dari sisi agama. Dan sepengetahuan kami, tidak ada ketetapan dalil yang menunjukkan bahwa pelaksanaan di masjid secara khusus itu adalah sunnah. Maka, terus menerus melangsungkan (akad nikah) di masjid adalah bid’ah.

Sykeh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdurrazzaq Afifi, Syekh Abdullah Gadyan

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 18/110,111.

Dan mereka (juga) mengatakan: “Bukan merupakan hal yang disunnahkan melangsungkan akad nikah di masjid, dan terus menerus mengadakan akad nikah dalam masjid dan keyakinan bahwa hal itu sunnah adalah salah satu bentuk bid’ah. Sebagaimana telah ada ketetapan dari Nabi sallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam urusan (agama) kami, yang tidak ada (ajarannya) maka ia tertolak.”

Kalau sekiranya menghadiri akad nikah adalah para wanita yang bersolek dan anak-anak yang (membuat) gaduh di masjid, maka pelaksanaan akad nikah di masjid dilarang, karena adanya keburukan.

Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdurrazzaq Afifi, Syekh Abullah bin Gudyan

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 18/ 111, 112.

4. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata: “Saya belum mengetahui asal anjuran pelaksanaan akad nikah di Masjid. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu’alaihi wa sallam. Akan tetapi kalau kebetulan pihak laki-laki dan wali berada di masjid, lalu diadakan akad, maka hal itu tidak mengapa, karena hal ini bukan jenis jual beli. Telah diketahui bahwa jual beli dalam masjid diharamkan. Akan tetapi akad nikah bukan (jenis) jual beli. Maka kalau diadakan di masjid tidaklah mengapa. Akan tetapi menganjurkan hal itu hingga mengatakan, keluarlah kalian dari rumah menuju masjid, atau mereka saling sepakat melangsungkan akad (nikah) di masjid untuk, hal ini membutuhkan dalil, dan saya belum mengetahui dalil hal itu." (Liqa Bab Al-Maftuh, 167/ soal no. 12)

Wallahu’alam .

Tuesday, March 15, 2011

Penjelasan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah Tentang Hadis "Barangsiapa Yang Menyebut لا اله الا الله, Akan Dimasukkan Ke Dalam Syurga."

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح الى الله جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب الى الله تعالى، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فانه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبنيها، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشه قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث (سمعت الناس يقولون شيئا فقلته) وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم  وهم أقرب الناس من قوله تعالى: ((إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)) وحينئذ فلا منافاه بين الأحاديث فانه إذا قالها باخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال اخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب اليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحى الليل بالنهار

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya menyatakan:

"Hadis-hadis ini adalah hanya bagi orang-orang yang mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallaah' dan meninggal di atas ucapan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mengkhususkan masalah ini, "Bagi orang yang mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallaah' dengan ikhlas dari hatinya dan meyakini tanpa keraguan serta jujur dan yakin."

Maka sesungguhnya hakikat tauhid adalah kecenderungan roh manusia kepada Allah secara menyeluruh, barangsiapa yang bersaksi bahawasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas dari lubuk hatinya, dia akan masuk syurga; kerana ikhlas adalah kecenderungan hatinya kepada Allah dengan cara taubat nasuha. Maka apabila dia mati di atas yang demikian, bererti dia akan mendapat juga yang demikian (yakni syurga). Sesungguhnya telah mencapai darjat mutawatir hadis-hadis yang menjelaskan bahawa orang-orang yang mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallaah' sedang di dalam hatinya hanya terdapat kebaikan seberat gandum, atau seberat biji sawi atau seberat zarrah (atom), maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Juga telah mencapai darjat mutawatir (hadis-hadis yang menerangkan) bahawasanya kebanyakan manusia yang pernah menyebut 'Laa Ilaaha Illallaah' akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian akan dikeluarkan semula darinya. Dan juga telah mencapai darjat mutawatir (hadis-hadis yang menerangkan) bahawasanya Allah telah mengharamkan neraka agar memakan bekas-bekas sujud dari anak adam (manusia). Mereka itu adalah orang-orang yang sentiasa melaksanakan solat dan melakukan bersujud kerana Allah. Dan telah mutawatir (hadis-hadis yang menerangkan) bahawasanya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallaah' dan bagi orang-orang yang bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah.

Tetapi telah datang juga (hadis-hadis) yang mengkhususkan dengan berat pada kebanyakan orang-orang yang mengucapkan kalimah ini dengan tidak mengenal ikhlas dan yakin. Mereka itu tidak mengenal kebimbangan akan fitnah ketika kematian. Kebanyakan manusia yang mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallaah' hanya taklid dan hanya menjadi kebiasaan semata, tidak terdapat campuran keimanan sedikitpun di dalam hatinya. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan ditimpa fitnah ketika mati dan di dalamnya kubur. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis: "Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka akupun mengucapkannya." Kebanyakan amalan orang-orang seperti ini hanya mengamalkan taklid dan mengikuti orang-orang yang serupa dengan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang telah disindir oleh Allah di dalam firmanNya:

"Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kai menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (Az-Zukhruf: 23)

Jelaslah di sini bahawa tidak ada pertentangan di antara hadis yang menyatakan orang yang mengucapkan kalimah ini dengan ikhlas dan keyakinan yang sempurna, yang mana pada keadaan seperti ini dia tidak akan melakukan suatu dosa pada asalnya. Kerana dengan keikhlasannya dan keyakinannya itu telah mewajibkannya mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu. Hingga tidak ada baki di dalam hatinya keinginan untuk melakukan perkara yang diharamkan Allah dan tidak pula dia berkeinginan untuk membenci perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka orang yang seperti inilah yang Allah mengharamkan neraka ke atasnya, walaupun dia memiliki dosa-dosa sebelum itu. Ini kerana keimanan, ketaubatan, keikhlasan, kecintaan dan keyakinannya tidak akan meninggalkan baginya dosa-dosa, kecuali setelah itu Allah menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana Allah menghapuskan malam dengan siang."

(Taisirul Azizil Hamid fi Syarhi Kitabut Tauhid karya  Sulaiman bin Abdullah  bin Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Maktabah Asy-Syamilah, ms. 66-67. Kitab Ma'na Laa Ilaaha Illallaah wa Muqtadhoha wa Atsaruha Fil Fardi wal Mujtama'  karya Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ms 20-21)   

Wednesday, March 9, 2011

Syarah Usul Tsalasah: Usul Yang Ketiga (Lengkap)

Kuliah Maghrib Masjid Nurul Aman, kampung Cenderamata dua, Likas
Tajuk: Mengenal Nabi Kita (Bhgn 1 - 7)
Dikuliahkan oleh Ustaz Abdul Wahab bin Bustami


Untuk mendapatkan kuliah-kuliah Ustaz Abdul Wahab yang lain-lain sila rujuk blog: http://sunnahsabah.blogspot.com dan 4shared: http://www.4shared.com/dir/eeBaN0jj/Ceramah_Ustaz_Abdul_Wahab_Bust.html

Friday, March 4, 2011

Pengajaran Daripada Peristiwa Kewafatan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita lebih dari 1400 tahun yang lalu dengan ajaran yang telah lengkap sempurna dan diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun baginda sudah tiada, namun segala ajaran baginda masih tetap segar dan terus-menerus diamalkan oleh umat Islam diseluruh pelusuk dunia sehinggalah akan datangnya hari kiamat yang merupakan hari yang paling menggerunkan buat mengakhiri kehidupan di alam dunia ini.

Namun ada segelintir daripada kalangan umat Islam yang tidak mengambil pengajaran daripada peristiwa kewafatan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Mereka menganggap ada daripada ajaran Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang masih belum sempurna, sehinggalah mereka beranggapan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bangkit dari kuburnya (secara yaqzah) menemui pemimpin mereka mengajarkan amalan-amalan tertentu dan bahkan kononnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengajarkan mereka tarekat yang sempurna yang sesuai untuk semua umat Islam bahkan dikatakan sebagai pemansuhan kepada tarekat-tarekat yang ada di dunia hari ini. Padahal semua dakwaan itu adalah kosong daripada dalil dan hujah.

Daripada Al-Irbath bin Sariyah Radiallahu ‘anhu berkata: "Rasulullah Shaallallahu ‘Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami yang membuat hati kami bergetar dan berlinangan air mata. Kami berkata: "Wahai Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka baginda pun bersabda: "Aku berwasiat kepada kamu supaya kamu bertaqwa kepada Allah dan sentiasa mendengar dan taat walaupun orang yang memimpin kamu adalah hamba sahaya. Sesiapa dikalangan kamu yang panjang umurnya, nescaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa' al-Rasyidin yang diberi petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Dan jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan (dalam urusan agama). Kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat." (Hadis riwayat At-Tirmizi, no: 2815, Abu Daud, no: 3607, Ibn Majah, no: 42, Ahmad 4/126 dan lain-lain)

Dan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang lainnya pula berbunyi: Daripada Jabir bin Abdullah Radiallahu‘anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam dalam khutbahnya, bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah sesat." (Hadis riwayat Muslim, no: 2002, An-Nasai, no: 1577, Abu Daud, no: 4607 dan lain-lain)

Ibn Rajab Rahimahullah ketika mengulas sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam "Semua bid'ah adalah sesat." Dia berkata: "Hadis ini di antara perkataan yang menyeluruh. Tidak ada suatu pun yang terkeluar daripadanya. Dan ia adalah usul yang agung yang merupakan usul agama." (Jami' Al-'Ulum wal Hikam, jilid 2, ms. 128)

Ibn Hajar Al-'Asqalani Rahimahullah pula berkata tentang hadis ini: "Kaedah syar'iyyah yang menyeluruh (terkandung dalam hadis ini). Adapun lafaznya, seolah-olah dikatakan: "Hukum ini adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Maka bid'ah itu tidak termasuk dari perkara syari'at kerana semua syari'at adalah petunjuk. Apabila telah tetap hukum yang disebut itu adalah bid'ah, maka berlakulah "Semua bid'ah adalah sesat" baik secara lafaz ataupun makna dan inilah yang dimaksudkan." (Fathul Baari, jilid 13, ms. 267)

Abdullah bin Mas'ud Radiallahu‘anhuma berkata: "Ikutilah oleh kamu akan perintah agama dan janganlah kamu mengada-adakan dalam urusan agama. Sesungguhnya kamu telah dicukupkan oleh agama ini. Dan semua bid'ah adalah sesat." (Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Lalika-i, jilid 1, ms. 96, no: 104)

Abdullah bin Umar Radiallahu‘anhuma pula berkata: "Semua bid'ah adalah sesat, walaupun manusia menganggap bid'ah itu hasanah (baik)." (Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, 1/103 dan Al-Ibanah oleh Ibn Battah, jilid 1, ms. 339, no: 205)

Imam Malik guru kepada Imam Syafi'ie Rahimahumallah berkata: "Sesiapa yang membuat bid'ah dalam urusan agama Islam, dia menganggap bid'ah yang dilakukannya itu hasanah (baik), Maka sesungguhnya dia telah menyangka bahawa Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah mengkhianati Risalah, kerana sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا

"Pada hari ini, Aku telah sempurnakan agamaKu bagi kamu. Dan Aku telah redha bahawasanya Islam sebagai agama kamu." (Al-Maidah: 3).

Maka sesuatu yang tidak menjadi agama pada hari tersebut, sudah tentu ia tidaklah pula menjadi agama pada hari ini." (Al-I'tisam oleh Imam Al-Syatibi, jilid 2, ms. 283)

Ada pula dikalangan mereka (gologngan yang sesat) mendakwa bahawa pemimpin mereka tidak dimatikan akan tetapi dighaibkan sahaja buat memenuhi janji-janji mereka kononnya bahawa daulah Islamiah buat kali keduanya nanti akan bangkin dari negeri Malaysia ini yang dibawa oleh Pemuda Al-Fatah At-Tamimi padahal terang-terang pemimpin mereka telahpun dikebumikan dihadapan mereka sendiri. Golongan ini menjadikan cerita-cerita khurafat sufi di dalam kitab-kitab mereka sebagai hujah untuk membenarkan dakwaan mereka, padahal hanyasanya hujah yang layak untuk diterima pakai hanyalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih.

Marilah kita memperingati serta menghayati peristiwa yang berlaku pada hari kewafatan baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai pengajaran buat mereka yang mengingkari akan kewafatan Nabi Muhammad, serta pengajaran buat mereka yang mengatakan kematian pemimpin-pemimpin mereka itu hanyalah penipuan, guna untuk mengkaburkan mata-mata para penentang mereka (semoga Allah membuka hati mereka untuk melihat kebenaran). Semoga kisah ini sedikit sebanyak dapat menyingkap kekarutan keyakinan mereka  bahawa kononnya pemimpin mereka itu hanya dighaibkan sahaja.

Saya menukilkan cerita ini melalui kitab "Tartib wa Tahdzib Al-Bidayah wan-Nihayah" karya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah yang disusun oleh Dr. Muhammad bin Shamil As-Sulami:

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Aisyah Radhiallahu'anha berkata: "Kebiasaaan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam apabila melalui pintu rumahku baginda pasti akan mengucapkan kata-kata yang bermanfaat buatku. Suatu hari baginda melalui rumahku namun tidak mengatakan apa-apa, kemudian baginda melalui kembali dan tidak mengatakan apa-apa juga. Begitulah berlaku sebanyak dua hingga tiga kali. Maka kukatakan kepada pembantuku, "Letaklah bantal tempat dudukku di depan pintu!" Kemudian aku mengikat kepalaku dengan kain, tidak lama kemudian baginda melalui dan berkata: "Wahai Aisyah ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Aku rasa sakit kepala." Rasulullah berkata, "Namun kepala akulah yang lebih sakit."

Kemudian baginda pun pergi dan tidak lama kemudian ternyata baginda dibawa pulang dalam keadaan dibawa dengan kain, kemudian baginda mengirim utusan dan berkata kepada para isterinya, "Aku sedang sakit kuat dan tidak dapat lagi berkeliling ke rumah-rumah kamu maka izinkanlah aku agar dirawat di rumah Aisyah."

Maka sejak itu aku merawatnya. Padahal tidak pernah aku lakukan  perkara sebegini kepada seseorang pun sebelum ini. Pada suatu ketika tatkala kepala baginda berada di atas bahuku, tiba-tiba kepalanya membengkok ke arah kepalaku. Aku mengira baginda ingin bersandar di kepalaku. Maka terkeluarlah dari mulut baginda setitik air liur sejuk yang terkena pada leherku dan membuatku menggigil. Maka aku yakin bahawa baginda pasti dalam keadaan pengsan, maka aku menutupi diri baginda dengan kain.

Tidak lama kemudian datanglah Umar memandang dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Kedua-duanya meminta keizinan agar dapat masuk dan aku mengizinkan kedua-duanya setelah hijab telah aku turunkan. Seketika Umar memandang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan berkata, "Alangkah beratnya pengsan yang dirasai oleh Rasulullah," kemudian dia berdiri. Tatkala kedua-duanya mendekati Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, Al-Mughirah berkata, "Wahai Umar sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah wafat." Umar menjawab, "Engkau bohong, bahkan engkau adalah orang yang cepat termakan fitnah, kerana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak akan mati sehingga Allah membinasakan seluruh orang-orang munafik."

Aisyah berkata melanjutkan ceritanya: "Setelah itu Abu Bakar datang dan mengangkat hijab sambil memandang ke arah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun" sesungguhnya Rasulullah telah wafat." Kemudian beliau mendekati kepala Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan mulutnya lalu mengucup kening baginda lalu berkata, "Aduhai Nabi," kemudian beliau mengangkat kepalanya dan kembali mendekatkan ke arah mulutnya serta mengucup kening baginda sambil berkata, "Aduhai pilihan Allah," kemudian kembali mengangkat kepalanya dan mendekatkan ke arah mulutnya sambil berkata, "Aduhai kekasih Allah, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah wafat!"

Lantas keluarlah beliau menuju masjid, sementara Umar sedang berpidato dan berbicara di hadapan manusia, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak mati hingga Allah membinasakan orang-orang munafik." Kemudian Abu Bakar mengangkat suaranya sambil memuji Allah dan membuka pembicaraan dengan membacakan ayat:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

"Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati." (Az-Zumar: 30)

Hingga selesai, kemudian beliau membacakan ayat yang lain:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Ali Imran: 144)

Setelah itu Abu Bakar berkata: "Barangsiapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati, dan barangsiapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah pun wafat."

Lantas Umar bertanya: "Apakah yang engkau bacakan tadi terdapat dalam Kitabullah (Al-Quran)? Aku tidak pernah merasa bahawa ayat ini termaktub dalam Kitabullah?" Umat melanjutkan: "Wahai saudara-saudara sekalian, inilah Abu Bakar dan dialah orang yang paling kita muliakan dari seluruh kaum muslimin, maka berbai'atlah dengan beliau." Maka manusia pun berbai'at kepadanya." (Lihat: Al-Fathur-Rabbani 21/223)

Diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi, dari Syihab, Abu Salamah memberitahukan kepadaku dari Abdurrahman bahawa Aisyah radhiallahu 'anha memberitakan kepadanya: "Abu Bakar datang dengan kudanya dari Sanuh, ketika turun, beliau masuk ke Masjid tanpa berbicara dengan sesiapa pun, kemudian dia masuk ke bilik Aisyah menuju Rasulullah yang sedang diselimuti dengan kain hibrah, maka Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah kemudian menciumnya dan menangis, kemudian dia berkata, "Kutebus dirimu dengan ayah dan ibuku, demi Allah tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kematian untukmu selama-lamanya, adapun kematian yang Allah tuliskan ke atasmu kini telah engkau rasakan." (Lihat: Dala`il An-Nubuwah karya Al-Baihaqi 7/215)

Az-Zuhri berkata: Telah berkata Abu Salamah kepadaku dari Ibnu Abbas bahawa Abu Bakar keluar menuju masjid sementara Umar sibuk berpidato di hadapan manusia. Maka Abu Bakar berkata kepadanya, "Duduklah wahai Umar!" Namun Umar enggan duduk, Abu Bakar berkata sekali lagi, "Duduklah engkau wahai Umar!" Namun Umar masih lagi tetap enggan duduk. Maka Abu Bakar mulai mengucapkan tasyahhud dan akhirnya manusia meningalkan Umar dan mengalihkan perhatian mereka kepada Abu Bakar Radhiallahu'anhu.

Abu Bakar berkata: "Amma Ba'du, barangsiapa di antara kamu yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad sekarang telah wafat, namun barangsiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap terus hidup, firman Allah:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?.." (Ali Imran: 144)"

Ibnu Abbas Radhiallahu'anhu berkata: "Demi Allah, seolah-olah manusia tidak pernah mengetahui bahawa Allah pernah menurunkan ayat ini sehinggalah Abu Bakar  membacanya dan akhirnya mereka semua menerima ayat tersebut dan seringkali mereka membacakannya ketika mereka ditimpa musibah." (Lihat: Sahih Al-Bukhari 8/145 dari Fathul Bari dan Dala`il An-Nubuwah 7/216)

Az-Zuhri berkata: "Telah berkata kepadaku Sa'id bin Musayyib bahawa Umar berkata: "Demi Allah aku tidak sedar sehingga aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, maka aku yakin bahawa itulah yang benar, tanpa sedar akupun jatuh terduduk, kakiku tidak lagi kuat menahan tubuhku, maka yakinlah aku ketika Abu Bakar membacakan ayat itu bahawa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah wafat." Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair. (Lihat: Fathul Bari 8/145 dan Dala'il An-Nubuwah 7/216)

Ibnu Katsir Rahimahullah berkata: "Pada hari kewafatan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, pada pagi tersebut Abu Bakar menjadi Imam kepada kaum Muslimin dalam solat subuh. Pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah bangun dari sakitnya serta sempat menjenguk kaum Muslimin dengan menyingkap tirai pembatas rumahnya dengan masjid. Katika Rasulullah memandang kaum Muslimin yang solat bersaf-saf di belakang Abu Bakar As-Siddiq, baginda berasa senang dan tersenyum sehingga menyebabkan kaum Muslimin hampir-hampir meninggalkan solat mereka disebabkan rasa gembira melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah pulih, dan hampir-hampir Abu Bakar mundur demi melihat Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam, namun baginda memberi isyarat kepada mereka semua agar tetap di tempat masing-masing melanjutkan solat kemudian baginda pun menutup tirai rumahnya.

Itulah merupakan hari terakhir perjumpaan mereka dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Pada waktu tengahari hari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pun wafat dan ada yang mengatakan baginda wafat sebelum matahari tergelincir. Wallahua'lam."

Demikianlah kisah di atas secara ringkas yang dapat saya bawakan di sini. Fikirkanlah baik-baik! Jika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sendiri pun tidak mampu untuk hidup buat kali keduanya, maka apakah ada dikalangan manusia yang lebih rendah kedudukannya daripada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang layak untuk mendapatkan kelebihan untuk hidup buat kali keduanya? Sama-samalah kita mengambil pengajaran daripada kisah ini. Wallahua'lam

CABARAN AKHIR ZAMAN

Disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asri Sobri hafizahullah https://youtu.be/T1IirfkMtb8