Saturday, July 23, 2016

INILAH DAKWAH KAMI, AKIDAH KAMI, AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah

1. Kita beriman kepada Allah, nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, menurut apa yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, tanpa tahrif (menyimpangkan maknanya), mentamsil (memisalkan dengan makhluk), mentasybih (menyerupakan dengan makhluk) dan tanpa menta’til (meniadakan atau menghapus sifat itu dari Allah)

2. Kita berkeyakinan bahawa berdo’a kepada orang mati, meminta tolong kepada mereka dan begitu juga terhadap orang yang masih hidup pada masalah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah adalah syirik. Begitu juga keyakinan terhadap azimat-azimat, bahawa ia dapat memberikan manfaat bersama Allah atau tanpa Allah adalah syirik. Dan membawanya tanpa keyakinan adalah khurafat.

3. Kita berpegang dengan zahir ayat dan Sunnah. Kita tidak menta’wilkannya kecuali ada dalil yang membolehkan untuk melakukan itu dari Al-Qur’an dan Sunnah.

4. Kita beriman bahawa kaum mukminin akan melihat Rabb (Tuhan) mereka pada Hari Akhir tanpa mentakyif (menanyakan bagaimana). Dan kita beriman dengan syafa’at dan akan dikeluarkan orang-orang yang bertauhid dari neraka.

5. Kita mencintai para Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci orang-orang yang mencela mereka. Kita meyakini bahawa menghina mereka bererti menghina agama ini. Ini kerana merekalah yang membawanya kepada kita. Kita mencintai Ahlul Bait Nabi dengan kecintaan yang berdasar syariat.

6. Kita mencintai Ahlul Hadis dan seluruh para salaf (pendahulu) umat ini dari kalangan Ahlus Sunnah.

7. Kita membenci Ilmu Kalam. Dan kita berkeyakinan bahawa ia adalah penyebab terbesar perpecahan umat ini.

8. Kita tidak menerima keterangan dari kitab-kitab fekah, tafsir, cerita-cerita lampau dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan bererti kita membuangnya dan tidak perlu kepadanya, tetapi kita mengambilnya dari kesimpulan para ulama kita yang faham dan yang selain mereka. Dan kita tidak menerima hukum kecuali yang berdasarkan hujah yang sahih.

9. Kita tidak menulis dalam kitab-kitab dan pelajaran-pelajaran kita serta kita tidak berkhutbah kecuali dengan Al-Qur’an atau Hadis yang sahih untuk berhujah. Kita membenci apa yang terdapat dalam kebanyakan kitab-kitab para pemberi nasihat, iaitu cerita-cerita bohong dan hadis-hadis lemah, bahkan palsu.

10. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali kerana kesyirikan atau kerana meninggalkan solat atau murtad. Semoga Allah melindungi kita dari perkara-perkara tersebut.

11. Kita beriman bahawa Al-Qur’an adalah Kalamullah (ucapan Allah), bukan makhluk

12. Kita berpendapat wajib saling tolong-menolong sesama muslim mana sahaja dalam kebenaran. Dan kita berlepas diri dari dakwah-dakwah jahiliyah.

13. Kita berpendapat tidak boleh memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin selama mereka masih muslim. Kita tidak berpendapat bahawa revolusi adalah cara yang membawa kebaikan, bahkan itu adalah cara yang merosak masyarakat. Adapun sikap kita terhadap penguasa ‘Aden (Penguasa yg berhaluan komunis/sosialis), maka kita berpendapat bahawa memerangi mereka adalah adalah wajib hingga mereka mahu bertaubat dari penyelewengan mereka iaitu sosialisme dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Lenin, Karl Mark dan tokoh-tokoh kafir lainnya.

14. Kita berpendapat bahawa jama’ah-jama’ah yang baru dan banyak sekarang ini adalah penyebab perpecahan kaum muslimin dan yang melemahkan mereka.

15. Kita berpendapat bahawa dakwah "Ikhwan Muslimin" tidak sesuai dan tidak baik untuk membaiki masyarakat, kerana dakwah mereka adalah dakwah politik, bukan dakwah yang bertujuan untuk memperbaiki jiwa. Dan ia juga dakwah bid’ah, kerana ia adalah dakwah untuk membai’at orang-orang jahil. Dan dakwah "Ikhwan Muslimin" juga adalah dakwah fitnah, kerana berdiri dan berjalan diatas kejahilan.

Kita menasihati sebahagian teman-teman kita yang masih bekerja di dalamnya agar mereka segera meninggalkannya, hingga dengan itu dia tidak mensia-siakan waktunya pada masalah yang tidak bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Serta wajib bagi setiap muslim meyakini bahawa Allah akan menolong Islam dan kaum muslimin melalui mana-mana sahaja tangan muslim dan juga mana-mana jama’ah.

16. Adapun tentang "Jama’ah Tabligh", silakan Anda membaca penuturan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusobi, beliau berkata:

  1. Mereka mengamalkan hadis-hadis dhaif (lemah), maudhu’ (palsu) dan yang tidak ada asalnya.
  2. Tauhid mereka penuh dengan bid’ah, bahkan dakwah mereka berdasarkan bid’ah kerana dakwah mereka dasarnya adalah Al-Faqra iaitu khuruj (keluar). Dan ini diwajibkan setiap bulan 3 hari. Setiap tahun 40 hari dan seumur hidup 4 bulan. Setiap minggu ada 2 Jaulah…Jaulah pertama di masjid yang didirikan solat padanya. Dan yang kedua berpindah-pindah. Di setiap hari ada 2 halaqah, halaqah pertama di masjid yang didirikan solat padanya. Yang kedua di rumah. Mereka tidak senang terhadap seseorang kecuali bila ia mengikuti mereka. Tidak diragukan lagi bahawa ini adalah bid’ah dalam agama yang tidak diperbolehkan oleh Allah.
  3. Mereka berpendapat bahawa dakwah kepada tauhid itu memecah belah.
  4. Mereka berpendapat bahawa mengajak manusia kepada sunnah itu memecah belah umat.
  5. Pemimpin mereka berkata dengan tegas bahawa: bid’ah yang dapat mengumpulkan manusia lebih baik daripada Sunnah yang memecah belah manusia.
  6. Mereka menyuruh manusia untuk tidak menuntut ilmu yang bermanfaat secara halus atau terang-terangan.
  7. Mereka berpendapat bahawa manusia tidak akan selamat kecuali dengan cara mereka. Dan mereka membuat permisalan dengan perahu Nabi Nuh ‘alaihis salam, siapa yang naik akan selamat dan siapa yang tidak naik akan hancur. Mereka berkata: "Sesungguhnya dakwah kita seperti perahu Nabi Nuh." Saya sendiri yang mendengarkannya di Jordan dan di Yaman.
  8. Mereka tidak menaruh perhatian terhadap Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa Sifat.
  9. Mereka tidak mahu menuntut ilmu dan berpendapat bahawa waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu hanya sia-sia belaka

17. Kita mengikat pemahaman kita dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah salallahu ‘alaihi wasallam yang berdasarkan pemahaman Salaf (pendahulu) umat ini dari kalangan ahli hadis tanpa fanatik terhadap individu mereka, tetapi kita mengambil kebenaran dari orang yang membawanya. Kita tahu ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Salafi (pengikut Salaf), padahal Salaf berlepas tangan dengan mereka, sebab dia berteman dengan orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah

18. Kita berkeyakinan bahawa politik termasuk dalam bahagian dari agama ini. Dan orang-orang yang memisahkan antara agama dan politik berarti ingin menghancurkan Dien (agama) ini dan ingin menyebarkan kekacauan seperti yang terjadi disebagian negeri kaum muslimin. Mereka mengatakan “Agama untuk Allah dan negara untuk bersama”. Ini adalah slogan-slogan jahiliyah

19. Kita berkeyakinan bahwa tidak ada izzah (kemuliaan) dan pertolongan bagi kaum muslimin, hingga mereka mau kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam

20. Kita membenci kelompok-kelompok baru: Komunisme, Ba’tsi, Nashiry, Sosialisme, dan Rafidhah yang telah keluar dari Islam. Kita berpendapat bahwa manusia sekarang menjadi 2 golongan, yaitu golongan Hizbur Rahman (kelompok Allah), yaitu orang-orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam dan Iman tanpa menolak sedikitpun syariat Allah, dan Hizbusysyaithan (kelompok setan), yaitu yang memerangi syariat-syariat Allah

21. Kita mengingkari orang yang membagi agama menjadi “kulit” dan “inti”. Dan ini adalah dakwah yang menghancurkan

22. Kita mengingkari orang yang merasa tidak butuh kepada ilmu Sunnah dan mengatakan “Ini bukan waktu mempelajarinya”. Beginilah orang yang enggan mengamalkan Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam

23. Kita berpendapat handaknya kita mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh memperbaiki aqidah, kemudian membinasakan komunisme dan Ba’tsiyyah dan itu bisa tercapai dengan persatuan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah

24. Kita berpendapat bahwa jama’ah yang merangkul Rafidhah, Syi’ah, Sufi, dan Sunni tidak bisa menghadapi musuh karena itu tidak akan tercapai kecuali dengan ukuwwah (persaudaraan) yang jujur dan persatuan dalam aqidah

25. Kita mengingkari orang yang berkata dan menyangka bahwa para da’i yang mengajak manusia kembali kepada Allah adalah orang-orang Wahhabi. Kita tahu bahwa mereka memiliki maksud yang sangat jijik dan kotor yaitu ingin memisahkan para ulama dengan masyarakatnya

26. Dakwah kita dan aqidah kita lebih kita cintai dari diri-diri, harta-harta dan anak-anak kita. Kita tidak akan rela menjualnya dengan emas dan uang…Kita suarakan terus dakwah ini sampai pupus harapan orang yang ingin memperalat dakwah ini. Dia mengira dia bisa mendikte kita dengan uang dan harta. Oleh sebab ini, mereka menjadi putus asa untuk membujuk kita dengan harta dan kedudukan

27. Kita membenci pemerintah-pemerintah yang ada, sekedar (sesuai dengan) kejahatan yang mereka lakukan dan kita mencintai sekedar (sesuai dengan) kebaikan yang ada padanya. Kita tidak boleh memberontak kecuali bila kita telah melihat adanya kekafiran yang jelas pada pemerintahan-pemerintahan itu berdasarkan burhan (bukti nyata) dari Allah

Pemerintah yang paling kita benci sekarang adalah pemerintahan ’Aden yang berhaluan komunis lagi Atheis, semoga Allah segera membinasakannya dan menyucikan negeri-negeri Islam darinya

28. Kita menerima bimbingan dan nasehat dari siapa saja, karena kita adalah para penuntut ilmu yang bisa benar dan salah

29. Kita mencintai Ulama Sunnah yang hidup sekarang. Dan kita ingin mengambil faedah dari mereka. Dan kita merasa sedih karena kejumudan sebagian mereka

30. Kita tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam yang tsabit (kokoh)

31. Kita mengingkari kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sektor lainnya dengan adanya usaha mengunjungi kuburan Lenin dan tokoh-tokoh sesat lainnya untuk menghormati mereka

32. Kita mengingkari pemerintah muslim yang melakukan kerja sama dengan musuh-musuh Islam, baik itu antek-antek Amerika atau komunis

33. Kira mengingkari dakwah-dakwah jahiliyah seperti kesukuan dan fanatisme Arab. Kita menggolongkannya sebagai dakwah-dakwah jahiliyah dan termasuk sebab yang memundurkan umat Islam

34. Kita menunggu seorang mujaddid yang Allah akan memperbaharui agama ini melaluinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam:”Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini disetiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui untuk mereka agama mereka” Dan kita berharap agar kebangkitan Islam menjadi mudah karenanya

35. Kita berkeyakinan bahwa orang yang mengingkari hadits tentang Al-Mahdi dan Dajjal serta turunnya Isa bin Maryam adalah sesat. Dan bukan yang kita maksudkan imam Mahdi dari kalangan Rafidhah, akan tetapi dari Ahlul bait Nabi yang tergolong Ahlus Sunnah. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman. Kita katakan “yang tergolong Ahlus Sunnah”, karena orang yang mencela Sahabat tidak dianggap adil

36. Ini sekilas tentang aqidah dan dakwah kita. Kalau disebut dengan dalil akan memperpanjang kitab ini. Dan telah kusebut dengan panjang lebar dalam kitab “Al-Makhraj minal Fitnah”. Dan siapa yang memiliki keyakinan yang sebaliknya dari yang telah kita sebutkan ini, maka kami bersedia menerima nasehat jika dia benar dan kami bersedia berdebat jika dia salah serta berpaling darinya jika dia membangkang

Ini yang perlu kita ketahui. Dan ini bukan seluruh dakwah dan aqidah kita, karena dakwah kita berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah dan mengajak kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Demikianlah aqidah ini. Cukup Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah.

(Diambil dari kitab “Hadzihi Da’watuna wa ‘Aqidatuna hal 11-23 dan dialihbahasakan oleh Muhammad ‘Ali ‘Ishmah Al-Medani).

Sumber: http://sunniy.wordpress.com/2008/05/14/inilah-dakwah-kita-dan-aqidah-kita-ahlus-sunnah-waljamaah/ 

CABARAN AKHIR ZAMAN

Disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asri Sobri hafizahullah https://youtu.be/T1IirfkMtb8