Friday, February 2, 2018

SIRI AL-WAJIBAT 1-3

Al-Usul Ath-Thalathah

🔰 3 Asas yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim dan Muslimah 🔰


Ia (Usul Thalathah) adalah seorang hamba mengetahui Tuhannya, agamanya, dan nabinya (iaitu) nabi Muhammad s.a.w.

Jika engkau ditanya: Siapa Tuhan engkau? Maka jawablah: Tuhanku Allah yang merupakan Rabbku (mencipta/mentadbir/mengatur aku) dan Rabb kepada seluruh alam dengan nikmatNya, dan Dialah yang aku sembah, tiada bagiku ma'bud (yang berhak disembah) selainNya.

Jika engkau ditanya: Apakah agama engkau? Maka jawablah: Agama aku adalah Islam iaitu istislam (menyerah diri) kepada Allah dengan tauhid (mengEsakanNya), inqiyad (tunduk dan patuh) kepadaNya dengan mentaatiNya, dan bara'ah (berlepas diri) dari kesyirikan serta ahlinya (pelaku kesyirikan).

Dan jika engkau ditanya: Siapa nabi engkau? Maka jawablah: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim, dan Hasyim dari kalangan Quraisy, Quraisy dari kalangan Arab, dan Arab itu dari zuriat Ismail bin Ibrahim Al-Khalil (yang dikasihiNya) dan juga ke atas Nabi kita (Muhammad s.a.w) yang paling utama disampaikan selawat dan salam.

(Al-Wajibat Al-Mutahattimaat Al-Ma'rifah 'ala Kulli Muslim wa Muslimah, Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi)

https://t.me/almuwahhidunmy
______________________________________________________


Aslud-Din wa Qo'idatuh

🔰 Dasar Agama dan Kaedahnya 🔰
Terdiri dari dua perkara:

Pertama: Perintah agar beribadah kepada Allah semata-mata tiada sekutu bagiNya, mengajak (berdakwah) kepada perkara tersebut, berwala' (memberikan kesetiaan) padanya, serta mengingkari orang yang meninggalkannya.

Kedua: Memberi peringatan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, bersikap tegas pada perkara tersebut, mu'aadah (bermusuhan) padanya, serta mengkafirkan orang yang melakukannya.

(Al-Wajibat Al-Mutahattimaat Al-Ma'rifah 'ala Kullu Muslim wa Muslimah, Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi)

https://t.me/almuwahhidunmy
___________________________________________________


Syurut Laa ilaaha Illallaah

🔰 Syarat-syarat (kalimah) Laa ilaaha illallaah (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) 🔰


1. Al-Ilmu (berilmu pengetahuan) terhadap maknanya sama ada nafi (laa ilaaha) atau ithbat (illallaah).

2. Al-Yaqin (keyakinan), ia adalah penyempurna terhadap ilmu yang mana dengannya akan menafikan syak dan keraguan.

3. Al-Ikhlas yang akan menafikan kesyirikan.

4. As-Sidqu (kejujuran) yang akan menafikan kedustaan yang merupakan penghalang daripada nifaq (sifat munafiq).

5. Al-Mahabbah (kecintaan) terhadap kalimah ini dan kerananya seseorang bergembira.

6. Al-Inqiyad (tunduk dan patuh) dengan hak-haknya. Iaitu: Melaksanakan amalan yang diwajibkan secara ikhlas kerana Allah dan menuntut (mengharapkan) keredaanNya.

7. Al-Qabul (menerima) yang akan menafikan penolakan.

(Al-Wajibat Al-Mutahattimaat Al-Ma'rifah 'ala Kullu Muslim wa Muslimah, Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi)

https://t.me/almuwahhidunmy


CABARAN AKHIR ZAMAN

Disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asri Sobri hafizahullah https://youtu.be/T1IirfkMtb8