Sunday, April 19, 2020

Biografi Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah

Penulis: Al-Ustaz Ahmad Hamdani Ibnu Muslim

Syeikh Bin Baz, menurut Syeikh Muqbil Bin Hadi Al-Wadi’i, adalah seorang tokoh ahli fiqh yang diperhitungkan di zaman kini, sebagaimana Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani juga seorang ulama ahlul hadis yang handal masa kini. Untuk mengenal lebih dekat siapa beliau, mari kita semak kata-kata beliau mengungkapkan data peribadinya berikut ini.

https://youtu.be/zimMEB9bNQg

Syeikh mengatakan, “Nama lengkap saya adalah Abdul ‘Aziz Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdillah Ali (keluarga) Baz. Saya dilahirkan di kota Riyadh pada bulan zulhijah 1330 Hijrah. Dahulu ketika saya baru mula belajar agama, saya masih dapat melihat dengan baik. Namun qodarullah pada tahun 1346 Hijrah, mata saya terkena jangkitan yang menyebabkan rabun. Kemudian lama-kelamaan kerana tidak sembuh-sembuh mata saya tidak dapat melihat sama sekali. Musibah ini terjadi pada tahun 1350 Hijriyah. Pada saat itulah saya menjadi seorang buta. Saya ucapkan alhamdulillah atas musibah yang menimpa diri saya ini. Saya memohon kepadaNya semoga Dia berkenan menganugerahkan basirah (mata hati) kepada saya di dunia ini dan di akhirat serta balasan yang baik di akhirat seperti yang dijanjikan olehNya melalui nabi Muhammad ﷺ atas musibah ini. Saya juga memohon kepadanya keselamatan di dunia dan akhirat.

Mencari ilmu telah saya tempuh semenjak masa kanak-kanak. Saya hafal Al-Quran sebelum mencapai usia baligh. Hafalan itu diuji di hadapan Syeikh Abdullah Bin Furaij. Setelah itu saya mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama kota kelahiran saya sendiri. Para guru yang sempat saya ambil ilmunya adalah:

1. Syeikh Muhammad Bin Abdil Latif Bin Abdirrahman Bin Hasan Bin Asy-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyadh.

2. Syeikh Hamid Bin Faris, seorang penjawat jabatan wakil urusan Baitul Mal, Riyadh.

3. Syeikh Sa’ad, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah. Saya menimba ilmu tauhid darinya pada tahun 1355 H.

4. Samahatus Syeikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdul Latief Alu Syaikh, saya bermuzalamah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain: aqidah, fiqh, hadis, nahu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun. Mulai 1347 sehingga tahun 1357 H.

Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan balasan yang mulia dan utama.

Dalam memahami fiqh saya menggunakan tariqah (mazhab -red) Ahmad Bin Hanbal [1] rahimahullah. Hal ini saya lakukan bukan semata-mata taklid kepada beliau, akan tetapi yang saya lakukan adalah mengikuti dasar-dasar pemahaman yang beliau tempuh. Adapun dalam menghadapi ikhtilaf ulama, saya memakai metodologi tarjih, kalau dapat ditarjih dengan mengambil dalil yang paling sahih. Demikian pula ketika saya mengeluarkan fatwa, khususnya apabila saya menemui silang pendapat di antara para ulama baik yang mencocoki pendapat Imam Ahmad atau tidak. Kerana AL-HAQ itulah yang sepatutnya diikuti. Allah berfirman (yang ertinya -red), “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan RasulNya (As-Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59).”


TUGAS-TUGAS SYAR’I

”Banyak jawatan yang diamanahkan kepada saya yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Saya pernah mendapat tugas sebagai:

1. Hakim dalam waktu yang panjang, sekitar 14 tahun. Tugas itu berawal dari bulan Jumadil Akhir tahun 1357 H.

2. Pengajar Ma’had Ilmi Riyadh tahun 1372 H dan pensyarah ilmu fiqh, tauhid, dan hadis sehingga  tahun 1380 H.

3. Wakil Rektor Universiti Islam Madinah pada tahun 1381-1390 H.

4. Rektor Universiti Islam Madinah pada tahun 1390 H menggantikan rektor sebelumnya yang wafat iaitu Syeikh Muhammad Bin Ibrahim Ali Syaikh. Jawatan ini saya pegang pada tahun 1389 sampai dengan 1395 H.

5. Pada tanggal 13 bulan 10 tahun 1395 saya diangkat menjadi pimpinan umum yang berhubungan dengan penelitian ilmiah, fatwa-fawa, dakwah dan bimbingan keagamaan sehingga sekarang. Saya terus memohon kepada Allah pertolongan dan bimbingan pada jalan kebenaran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Disamping jawatan-jawatan rasmi yang sempat saya pegang sekarang, saya juga aktif di berbagai organisasi keislaman lain seperti:

1. Anggota Kibarul Ulama di Makkah.

2. Ketua Lajnah Daimah (Komite Tetap) terhadap penelitian dan fatwa dalam masalah keagamaan di dalam lembaga Kibarul Ulama tersebut.

3. Anggota pimpinan Majlis Tinggi Rabitah ‘Alam Islami.
4. Pimpinan Majlis Tinggi untuk masjid-masjid.
5. Pimpinan kumpulan penelitian fiqh Islam di Makkah di bawah naungan organisasi Rabitah ‘Alam Islami.

6. Anggota majlis tinggi di Jami’ah Islamiyah (universiti Islam -red), Madinah.
7. Anggota lembaga tinggi untuk dakwah Islam yang berkedudukan di Makkah.

Mengenai karya tulis, saya telah menulis puluhan karya ilmiah antara lain:


1. Al-Faidhul Hilyah fi Mabahith Fardhiyah.

2. At-Tahqiq wal Idhah li Kathirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah (Tauhdihul Manasik – ini yang terpenting dan bermanfaat – aku kumpulkan pada tahun 1363 H). Karyaku ini telah dicetak semula berkali-kali dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa (termasuk bahasa Indonesia -pent).

3. At-Tahzir minal Bida’ mencakup 4 pembahasan (Hukmul Ihtifal bil Maulid Nabi wa Lailatil Isra’ wa Mi’raj, wa Lailatun Nifshi minas Sya’ban wa Takdzibir Ru’yal Mar’umah min Khadim Al-Hijr An Nabawiyah Al-Musamma Asy Syaikh Ahmad).

4. Risalah Mujazah fiz Zakat was Siyam.

5. Al-Aqidah As-Sahihah wama Yudhadhuha.

6. Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu ‘Alaihi Wasallam wa Kufru man Ankaraha.

7. Ad-Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da’iyah.

8. Wujubu Tahkim Syar’illah wa Nabdzu ma Khalafahu.

9. Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah As Sighar.

10. Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir.

11. Al-Jawabul Mufid fi Hukmit Tashwir.

12. Asy-Syaikh Muhammad Bin Abdil Wahhab (Da’wah wa Siratuhu).

13. Thalathu Rasail fis Solah: Kaifa Solatun Nabi ﷺ, Wujubu Ada’is Solah fil Jama’ah, Aina Yadha’ul Mushalli Yadaihi hinar Raf’i minar Ruku’.

14. Hukmul Islam fi man Tha’ana fil Qur’an au fi Rasulillah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam.

15. Hasyiyah Mufidah ‘Ala Fathil Bari – hanya sampai masalah haji.

16. Risalatul Adilatin Naqliyah wa Hissiyah ‘ala Jaryanis Syamsi wa Sukunil ‘Ardhi wa Amakinis Su’udil Kawakib.

17. Iqamatul Barahin ‘ala Hukmi man Istaghatha bi Ghairillah au Saddaqul Kawakib.

18. Al-Jihad fi Sabilillah.

19. Fatawa Muta’aliq bi Ahkaml Haj wal Umrah wal Ziarah.

20. Wujubu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid’ah.”

Sehingga di sini perkataan beliau yang saya (Ustadz Ahmad Hamdani -red) kutip dari buku Fatwa wa Tanbihat wa Nashaih hal 8-13.


AKIDAH DAN MANHAJ DAKWAH

Akidah dan manhaj dakwah Syeikh ini tercermin dari tulisan atau karya-karyanya. Kita lihat misalnya buku Aqidah Shahihah yang menerangkan aqidah Ahli Sunnah wal Jama’ah, menegakkan tauhid dan membersihkan sekaligus memerangi kesyirikan dan pelakunya. Pembelaannya kepada sunnah dan kebenciannya terhadap kebid’ahan tertuang dalam karya beliau yang ringkas dan padat, berjudul At Tahdzir ‘alal Bida’ (sudah diterjemahkan -pent). Sedangkan perhatian (ihtimam) dan pembelaan beliau terhadap dakwah salafiyah tidak diragukan lagi. Beliaulah yang menfatwakan bahwa firqatun najiyah (golongan yang selamat -red) adalah para salafiyyin yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sholallahu ‘Alaihi Wasallam dalam hal suluk (perilaku) dan akhlaq serta aqidah. Beliau tetap gigih memperjuangkan dakwah ini di tengah-tengah rongrongan syubhat para da’i penyeru ke pintu neraka di negerinya khususnya dan luar negeri beliau pada umumnya, hingga al-haq nampak dan kebatilan dilumatkan. Agaknya ini adalah bukti kebenaran sabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam (yang bermaksud), “Akan tetap ada pada umatku kelompok yang menampakkan kebenaran (al-haq), tidak memudharatkan mereka orang yang mencela atau menyelisihinya.”


Nota kaki:

[1] Mahzab secara istilah yakni mengikuti istilah-istilah Ahmad Bin Hanbal dalam mempelajari masalah fiqh atau hadis. Bukan Mahzab syakhsyi iaitu mengambil semua hadis yang diriwayatkannya.

Sumber: SALAFY Edisi XXV/1418 H/1998 M hal 48-49Judul Asli: “Syeikh Bin Baz Mutjahid dan Ahli Fiqh Zaman Ini”

MENINGGAL DUNIA (Keterangan tambahan)

Beliau meninggal dunia pada hari Khamis, 27 Muharram 1420 H / 13 Mei 1999 M. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala merahmatinya. Amin.

Sumber keterangan tambahan: www.fatwaonline.com(dicopy dari www.ghuroba.blogsome.com, semoga Allah membalas kebaikan adminnya)

No comments:

CABARAN AKHIR ZAMAN

Disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asri Sobri hafizahullah https://youtu.be/T1IirfkMtb8