Jumaat, 22 Jun 2018

Karakteristik Paling Menonjol dari Al-Firqah An-Najiyah (Golongan Yang Selamat)

Pertanyaan:
Syeikh Muhammad bin Soleh Al ‘Uthaimin rahimahullah pernah ditanya, “Apakah karakteristik paling menonjol dari Golongan Yang Selamat (Al Firqah An-Najiyah)? Dan adakah dengan adanya kekurangan (yang ada pada diri seseorang) dalam salah satu di antara karakter ini lantas mengeluarkan orang tersebut dari Golongan Yang Selamat?”
Jawapan:
Beliau rahimahullah menjawab, “Karakter paling menonjol yang dimiliki oleh Golongan Yang Selamat adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hal akidah (keyakinan), ibadah (ritual), akhlak (budi pekerti), dan mu’amalah (interaksi sesama manusia). Dalam keempat perkara inilah anda dapatkan Golongan Yang Selamat sangat tampak menonjol ciri mereka:
Adapun dalam hal akidah: Anda dapat temui mereka sentiasa berpegang teguh dengan keterangan dalil Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam iaitu meyakini tauhid yang murni dalam hal Uluhiyah Allah, Rububiyah-Nya serta Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya.
Adapun dalam hal ibadah: Anda temui golongan ini tampak istimewa kerana sikap mereka yang begitu berpegang teguh dan berusaha keras menerapkan ajaran-ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menunaikan ibadah, yang meliputi jenis-jenisnya, cara-caranya, ukuran-ukurannya, waktu-waktunya dan sebab-sebabnya. Sehingga anda tidak akan menemui adanya perbuatan menciptakan kebid’ahan dalam agama Allah di antara mereka. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat beradab terhadap Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya dengan menyusupkan suatu bentuk ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah.
Sedangkan dalam hal akhlak: Anda juga dapat menemui ciri mereka seperti itu. Mereka kelihatan istimewa dibandingkan selain mereka dengan akhlak yang mulia, contohnya: mencintai kebaikan bagi umat Islam, sikap lapang dada, bermuka ramah, berbicara baik dan pemurah, berani dan sifat-sifat lain yang termasuk bahagian dari kemuliaan akhlak dan keluhurannya.
Dan dalam hal mu’amalah: Anda dapat temui mereka menjalinkan hubungan dengan sesama manusia dengan sifat jujur dan suka menerangkan kebenaran. Dua sifat inilah yang diisyaratkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam sabdanya, “Penjual dan pembeli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila mereka berdua bersikap jujur dan menerangkan perkara sebenarnya nescaya akan diberkati jual beli mereka. Dan apabila mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat barangnya) maka akan dicabut barakah jual beli mereka berdua.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Adanya kekurangan pada sebahagian karakter ini tidak lantas mengeluarkan individu tersebut dari keberadaannya sebagai bahagian dari Golongan Yang Selamat, namun setiap tingkatan orang akan mendapatkan balasan sesuai amal yang mereka lakukan. Sedangkan kekurangan dari sudut tauhid kadang-kadang boleh mengeluarkan dirinya dari Golongan Yang Selamat, contohnya hilangnya keikhlasan. Begitu juga dalam masalah bid’ah, terkadang dengan sebab bid’ah-bid’ah yang diperbuatnya membuatnya keluar dari keberadaannya sebagai bagian dari Golongan Yang Selamat.
Adapun dalam masalah akhlak dan mu’amalah maka tidaklah seseorang dikeluarkan dari golongan yang selamat ini semata-mata kerana kekurangan dirinya dalam dua masalah ini, meskipun hal itu menyebabkan kedudukannya menjadi menurun.
Kita perlu untuk memperinci permasalahan akhlak kerana salah satu faedah dari akhlak ialah wujudnya kesatuan kata dan bersatu padu di atas kebenaran yang diperintahkan Allah ta’ala kepada kita di dalam firman-Nya (yang bermaksud), “Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara ugama yang Ia tetapkan hukumnya - apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian ugama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya".” (Asy Syura: 13)
Dan Allah memberitakan bahwasanya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam lepas tanggung jawab dari perbuatan orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Allah ‘azza wa jalla berfirman (yang bermaksud), “Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan ugama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu), dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikitpun dalam (perbuatan) mereka.” (Al-An’am: 159). Sehingga kesatuan kata dan keterikatan hati merupakan salah satu karakter paling menonjol yang dimiliki oleh Golongan Yang Selamat -Ahli Sunnah wal Jama’ah- Oleh sebab itu apabila muncul perselisihan di antara mereka yang bersumber dari ijtihad dalam berbagai perkara ijtihadiyah maka hal itu tidaklah membangkitkan rasa dengki, permusuhan ataupun kebencian di antara mereka. Akan tetapi mereka meyakini bahawasanya mereka adalah bersaudara meskipun terjadi perselisihan ini di antara mereka. Sehingga salah seorang di antara mereka mahu solat di belakang imam yang menurutnya dalam status tidak berwudhuk sementara si imam berpendapat bahawa dirinya masih punya status berwudhuk.
Atau contoh lainnya adalah orang yang tetap mahu solat bermakmum kepada imam yang baru sahaja memakan daging unta. Si imam berpendapat bahawa hal itu tidak membatalkan wudhuk. Sedangkan si makmum berpendapat bahawa hal itu membatalkan wudhuk. Namun dia tetap berkeyakinan bahawa solat bermakmum kepada imam tersebut adalah sah. Walaupun seandainya jika dia sendiri yang solat maka dia menilai solatnya dalam keadaan seperti itu tidak sah. Ini semua boleh berlaku kerana mereka memandang bahawa perselisihan yang bersumber dari ijtihad dalam persoalan yang diizinkan untuk ijtihad pada hakikatnya bukanlah perselisihan. Alasannya adalah kerana masing-masing individu dari dua orang yang berbeza pendapat ini sudah berusaha mengikuti dalil yang wajib diikuti olehnya dan dia tidak boleh meninggalkannya. Oleh sebab itu, apabila mereka melihat saudaranya berbeza pendapat dengannya dalam suatu perbuatan kerana mengikuti tuntutan dalil maka sebenarnya saudaranya itu telah sepakat dengan mereka, kerana mereka mengajak untuk mengikuti dalil dimanapun adanya. Sehingga apabila dengan menyelisihi mereka itu menjadikan dirinya sesuai dengan dalil yang ada (dalam pandangannya), maka pada hakikatnya dia telah bersepakat dengan mereka, kerana dia sudah meniti jalan yang mereka serukan dan tunjukkan iaitu kewajipan untuk berhukum dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Dan terjadinya perbezaan pendapat dalam masalah-masalah seperti ini di kalangan para sahabat tidaklah tersembunyi di kalangan banyak ulama, bahkan sudah ada juga di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan ternyata tidak ada seorangpun di antara mereka yang bersikap keras kepada yang lainnya. Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pulang dari perang Ahzab dan Jibril datang kepada baginda menyuruh baginda agar menpersiapkan para sahabat ke Bani Quraizhah yang telah membatalkan perjanjian. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berpesan kepada para sahabatnya, “Janganlah kamu solat ‘Asar kecuali di Bani Quraizhah.” (HR. Bukhari dan Muslim), maka mereka berangkat dari Madinah menuju Bani Quraizhah namun di tengah perjalanan mereka waktu solat ‘Asar sudah hampir habis. Di antara mereka ada yang mengakhirkan solat ‘Asar sehingga tiba di Bani Quraizhah sesudah habis waktu. Mereka beralasan kerana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Janganlah kamu solat ‘Asar kecuali di Bani Quraizhah.” Dan ada juga di antara mereka yang mengerjakan solat pada waktunya. Mereka ini mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah perintah agar mereka bersegera pergi ke sana dan bukan bermaksud agar kita melewatkan solat di luar waktunya -dan mereka inilah yang benar- akan tetapi meskipun demikian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak bersikap keras terhadap salah satu di antara kedua kelompok tersebut. Dan hal itu tidaklah membuat mereka memusuhi dan membenci sahabat lain semata-mata kerana perbezaan mereka dalam memahami dalil ini.
Oleh sebab itulah saya berpandangan bahawa menjadi kewajiban kaum muslimin yang menyandarkan dirinya kepada Sunnah supaya menjadi umat yang bersatu padu dan janganlah terjadi tahazzub (tindakan bergolong-golongan). Yang ini membela suatu kelompok, sedangkan yang lain membela kelompok lainnya, dan pihak ketiga membela kelompok ketiga dan seterusnya, yang mengakibatkan mereka saling bergontok-gontokan dan melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, saling memusuhi dan membenci gara-gara perselisihan dalam masalah-masalah yang diperbolehkan untuk berijtihad di dalamnya. Dan saya tidak perlu untuk menyebutkan tiap-tiap kelompok itu secara terperinci, akan tetapi orang yang berakal pasti dapat memahami dan memetik kejelasan perkaranya.
Saya juga berpandangan bahawasanya Ahli Sunnah wal Jama’ah wajib untuk bersatu, bahkan meskipun mereka berbeza pendapat dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, selama hal itu memang dibangun berdasarkan dalil-dalil menurut pemahaman yang mereka capai. Kerana hal ini (perbezaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah) sesungguhnya adalah perkara yang lapang (luas), dan segala puji hanya bagi Allah. Maka yang terpenting adalah mewujudkan keterikatan hati dan kesatuan kalimah (di antara sesama Ahli Sunnah). Dan tidaklah perlu diragukan bahawasanya musuh-musuh umat Islam sangat suka apabila di antara umat Islam saling berpecah belah, sama ada mereka itu musuh yang terang-terangan mahupun musuh yang secara zahir menampakkan pembelaan terhadap kaum muslimin atau mengaku setia (wala) kepada agama Islam padahal sebenarnya mereka tidak demikian. Maka wajib bagi kita untuk menonjolkan karakter istimewa ini, sebuah karakter yang menjadi ciri keistimewaan kelompok yang selamat; iaitu bersepakat di atas satu kalimath” (Fatawa Arkanul Islam, Daruts Tsuraya, hal. 22-26)

Sumber: https://goo.gl/GgnaEz


Tiada ulasan:

TUDUHAN BAHAWA ISLAM DAN SALAFIYYAH MENGAJAR KEBENCIAN

Tuduhan ini kerap didengar dari ramai golongan jahil dari kalangan kuffar atau yang mengaku muslim. Ini adalah ucapan orang jahil, sesat, da...