Kecintaan Kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam (1)

Berkata Al-Bukhari: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibn 'Aliah dari Abdul 'Aziz bin Shahib dari Anas, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

"Tidak beriman salah seorang diantara kamu  (dengan keimanan yang sempurna - pent) sehinggalah aku lebih dicintai olehnya daripada ayah dan anaknya dan kaum Muslimin seluruhnya."

Makna penafian di dalam hadis di atas:

Berkata Ibnu Battal: "Yang dikehendaki (di dalam hadis tersebut) adalah tidak tercapainya hakikat keimanan dan darjatnya yang tinggi." (Dalam Syarahnya ke atas Sahih Al-Bukhari, 11/101)

Berkata Syeikh Soleh Alu Syeikh: "Sabda baginda: "Tidak beriman salah seorang diantara kamu" iaitu keimanan yang sempurna." (At-Tamhid li Syarhi Kitabit Tauhid, Soleh Ibrahim Alu Syeikh, Darut-Tauhid, cet-1, Tahun 1424, 2/10)

Berkata pengarang Syarah At-Tohawiyah: "Maksud penafian (keimanan) tersebut adalah penafian (keimanan) yang sempurna." (Syarah Al-'Aqidah At-Tohawiyah Ibnu Abil 'Izz Al-Hanafi, Takhrij: Syeikh Nasiruddin Al-Albani, Darus-Salam, Mesir 1426, 1/343)

Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar: "Sabda baginda: "Tidak beriman" iaitu keimanan yang sempurna." (Fathul Bari, 1/80)

Beliau berkata lagi: "Di dalam ucapan Al-Qadhi 'Iyadh bahawa yang demikian itu merupakan syarat sahnya keimanan; kerana ia memikul cinta di atas makna pengagungan, serta diikuti oleh orang yang memahami  bahawa yang demikian itu bukanlah maksudnya; kerana iktikad yang besar bukanlah sentiasa dengan kecintaan, walaupun terdapat manusia yang mengagungkan sesuatu dengan bersendirian dengan yang dicintainya. Beliau berkata: Oleh yang demikian, sesiapa yang tidak ada di dalam dirinya kecenderungan (untuk mencintai Nabi - pent) tidak akan sempurna imannya. Lihatlah kepada ucapan Umar yang diriwayatkan oleh Al-Musannif di dalam "Al-Iman wan-Nudzur" dari hadis Abdullah bin Hisyam, bahawa  Umar bin Al-Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam: "Sungguh engkau wahai Rasulullah  paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri." Sabda baginda: "Tidak, demi jiwaku yang berada ditanganNya, sehingga aku lebih dicintai olehmu dari dirimu sendiri." Maka Umar pun berkata kepada baginda: "Maka sesungguhnya sekarang ini, demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri."  Baginda bersabda: "Sekarang wahai Umar." Intaha. (1/81)

Berkata Syeikh Soleh Al-Fauzan: "Sabda baginda: "Tidak beriman salah seorang diantara kamu" tersebut bukanlah penafian pokok keimanan. Sesungguhnya ia adalah penafian bagi kesempurnaan iman. Iaitu: Tidak sempurna iman salah seorang diantara kamu jika dia mencintai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam tetapi dia tidak mendahulukan cintanya kepada baginda di atas kecintaan selain baginda dari kalangan makhluk. Jika seseorang itu pada dasarnya tidak mencintai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, bahkan dia membenci Rasul, maka dia telah kafir. Adapun jika dia mencintai Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam, akan tetapi dia mendahulukan cintanya kepada anaknya dan orang tuanya di atas kecintaan kepada Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam, maka ini mengurangkan keimanan. Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang hamba dan tidaklah lengkap (keimanannya - pent) sehinggalah dia mencintai Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam lebih dari dirinya yang berada diantara tulang belakangnya, lebih dia cintai dari anaknya yang merupakan sebahagian dari juzuk dirinya, lebih dia cintai dari orang tuanya yang merupakan asal-usul keturunannya, dan lebih dia cintai dari keseluruhan manusia." (I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitabit Tauhid, Soleh bin Fauzan Al-Fauzan, Muassasah Ar-Risalah, cet-3, Tahun 1423, 2/41)

Faedah daripada hadis ini:

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang dasar agung yang berdiri di atasnya sebuah agama yang kukuh. Ia adalah sebagaimana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa dan tidak ada sekutu bagiNya, maka kita diperintahkan supaya mengetahui yang demikian itu agar kita dapat mengikuti dan mentaati Nabi pada apa yang diucapkan dan diperintahkan. Inilah tuntutan dari kecintaan (terhadap baginda - pent).

Berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab (Al-Hanbali) di dalam kitabnya Fathul Bari (1/22): "Mencintai Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam termasuk dasar keimanan dan merupakan perbandingan (ukuran) untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah membandingkannya dan menjanjikan agar disiksa mereka yang melebihikan cintanya kepada perkara-perkara yang baik dari kalangan kerabat-kerabat, harta-harta, daerah-daerah dan selain yang demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman:

 قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ 

Maksudnya: "Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." (At-Taubah: 24)

Diterjemahkan Oleh: Mohd Safwan bin Mohd Rusydi
Taman Indah Permai, Kota Kinabalu, Sabah.

Comments

Anonymous said…
Izinkanlah saya menulis / menebar sejumlah doa, semoga Allaah SWT mengabulkan, antara lain memulihkan kejayaan kaum Muslim, memberi kaum Muslim tempat yang mulia diakhirat. Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin.

Asyhaduu anlaa ilaaha illallaah wa asyhaduu anna muhammadarrasuulullaah

A’udzubillaahiminasysyaithaanirrajiim

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin,
Arrahmaanirrahiim
Maaliki yaumiddiin,
Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin,
Ihdinashirratal mustaqiim,
Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladhaaliin

Aamiin

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, hamdan yuwaafi ni’amahu, wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lii jalaali wajhika, wa ‘azhiimi sulthaanika.

Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaana Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin.

Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidina wa Maulaana Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ‘adada in’aamillaahi wa ifdhaalih.

Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fiddiini waddun-yaa wal akhirati wa ’aafiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wabarakatan firrizqi wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal maut. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab.

Allaahumma inna nas aluka husnul khaatimah wa na’uudzubika min suu ul khaatimah.

Allaahuma inna nas’aluka ridhaka waljannata wana’uudzubika min shakhkhatika wannaar.

Allaahummadfa’ ‘annal balaa-a walwabaa-a walfahsyaa-a wasy-syadaa-ida walmihana maa zhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa haadzaa khaash-shataw wamin buldaanil muslimuuna ‘aammah.

Allaahumma ahlkil kafarata walmubtadi-‘ata walmusyrikuun, a’daa-aka a’daa-ad diin.

Allaahumma syatttit syamlahum wa faariq jam-‘ahum, wazalzil aqdaamahum.

Allaahumma adkhilnii mudkhala shidqiw wa-akhrijnii mukhraja shidqiw waj-‘al lii milladunka sulthaanan nashiiraa.

------(doa khusus untuk Syarif Hidayatullah/ Sunan Gunung Jati, semoga Allaah selalu mencurahkan kasih sayang kepada beliau).

ALLAAHUMMAGHFIRLAHU WARHAMHU WA’AAFIHI WA’FU ‘ANHU

ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNA AJRAHU WA LAA TAFTINNAA BA’DAHU WAGHFIRLANAA WALAHU

Ya Allaah, terimalah amal saleh kami, ampunilah amal salah kami, mudahkanlah urusan kami, lindungilah kepentingan kami, ridhailah kegiatan kami, angkatlah derajat kami dan hilangkanlah masalah kami.

Ya Allaah, tetapkanlah kami selamanya menjadi Muslim, tetapkanlah kami selamanya dalam agama yang kau ridhai – Islam, tetapkanlah kami selamanya menjadi umat dari manusia yang paling engkau muliakan – Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallahu’alihi wa alihi wa shahbihi wa ummatihi, wa baraka wassalaam.

Ya Allaah, percepatlah kebangkitan kaum Muslim. Pulihkanlah kejayaan kaum Muslim, Lindungilah kaum Muslim dari kesesatan terutama kemurtadan. Berilah kaum Muslim tempat mulia di akhirat.

Ya Allaah, jadikanlah dunia Muslim tetap dimiliki kaum Muslim. Jadikanlah dunia Muslim baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Jadikanlah dunia non Muslim dimiliki kaum Muslim. Jadikanlah musuh Islam ditaklukan orang Islam.

Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiina imaamaa.

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaabannaar wa adkhilnal jannata ma’al abraar.

Rabbanaa taqabbal minna innaka antassamii’ul aliimu wa tub’alainaa innaka antattawwaaburrahiim. Washshalallaahu ‘alaa sayyidina wa nabiyyina wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassalaam.

HASBUNALLAAH WANI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULA WANI’MAN NASHIIR.

Subhana rabbika rabbil ‘izzati, ‘amma yasifuuna wa salamun ‘alal anbiyaa-i wal mursaliin, walhamdulillahirabbil ‘alamiin.

Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin.Indra Ganie - Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia


Popular Posts