HADIS-HADIS SAHIH TENTANG KEHARAMAN MUZIK

Oleh: Drs. Abdul Ghani Azmi b. Hj. Idris Rahimahullah

Para Imam Mazhab Empat telah sepakat mengharamkan semua alat-alat muzik, dengan beberapa pengecualian (rebana dalam majlis-majlis perkahwinan dan dua hari raya), berdasarkan hadis-hadis yang warid daripada Rasulullah s.a.w. mengenainya.

Akan tetapi ada sebahagian ulama yang memfatwakan hukum yang berlawanan seratus peratus darjah dengannya. Yang terkenal di antaranya ialah Ibn Hazm, tokoh besar Mazhab Ad Zhahiri dalam bukunya yang terkenal "Al Muhalla". Pada zaman moden ini lahir pula beberapa orang ulama yang mengeluarkan fatwa yang serupa itu. Di antaranya yang sangat menonjol ialah Dr. Yusuf Al-Qardhawi di dalam bukunya "Al Halal Wal Haram Fil Islam". Beliau telah berkata: Adapun "Adapun dalam hadis-hadis nabi yang warid mengenainya (muzik) semuanya penuh dengan tajrih (kecacatan) dan tidak ada satu hadis pun yang terselamat dari kritikan ulama dan fuqaha hadis. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi telah berkata: Tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai pengharaman bunyian, manakala Ibn Hazm pula berkata: Semua hadis yang warid mengenainya adalah batil dan mauduk belaka." (Al-Halal Wal Haram Fil Islam, ms. 282)

Pendapat Dr. Yusuf Al-Qardhawi ini tersebar di seluruh dunia Islam melalui bukunya yang terkenal dan sangat besar pengaruhnya di kalangan umat Islam sekarang ini di mana ia di terima pakai dalam kebanyakan pendapat yang diutarakan dalam masyarakat umat, tanpa menoleh lagi kepada pendapat Imam mazhab empat dan kepada dasar-dasarnya, seakan-akan pendapat tersebut adalah batil. manakala pendapat Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah suatu kebenaran mutlak yang tidak perlu dikaji dan diragui lagi.

Sesungguhnya pendapat yang mengatakan semua hadis-hadis yang bersangkutan dengan bunyian, muzik dan alat-alat muzik adalah batil dan mauduk belaka, adalahketerlaluan. Ia bukanlah hasil dari satu kajian ilmiah yang mendalam dan matang, tetapi ia tidak lain dan tidak bukan dari satu taqlid buta kepada Ibn Hazm dan orang-orang yang serupa dengannya.

Ini adalah kerana menurut kajian yang di buat oleh ulama-ulama dan pengkritik hadis yang muktabar ternyata bahawa sebahagian hadis mengenai masalah ini adalah benar-benar sahih dan bukanlah semuanya batil atau mauduk seperti yang dikatakan.

Di antara hadis-hadis yang sahih ialah:

1. Imran ibn Husain meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Akan berlaku tenggelam/gempa/kemusnahan, penukaran rupa (penjelmaan) dan lontaran batu dalam umat ini. Seorang lelaki dari kaum muslimin berkata: Bilakah yang demikian itu akan berlaku wahai Rasulullah s.a.w.? Beliau bersabda: "Apabila lahir biduanita-biduanita, alat-alat muzik dan di minum khamar (arak)."

(H/R Tirmizi dan Ibn Abid Dunya. Lafaz hadis ini menurut riwayat Tirmizi. Lihat Sahih Sunan At-Tirmizi 180-2323, Sahih Al-Jaami' As-Shaghir 4273 dan Silsilatul Ahadis As Sahihah - Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani)

2. Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Pasti akan berlaku kemusnahan, lontaran dan pengubahan rupa dalam umat ini, iaitu apabila mereka meminum khamar, mengambil biduanita-biduanita dan membunyikan alat-alat muzik."

(H/R Ibn Abid Dunya dalam "Zam Al-Muhalli" Juz 1/1530. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibn Abid Dunya daripada Imran ibn Husain. Imam Ahmad dan Ibn Abid Dunya meriwayatkan juga daripada Abi Umamah dan ia diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah oleh Tirmizi dan Ibn Abid Dunya. Sila lihat Sahih Al-Jaami' As-Shaghir 5467 dan Silsilatul Ahadis As Sahihah 2023 As-Syeikh Al-Albani)

3. Imran ibn Husain dan Abu Saaid r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Akan berlaku kemusnahan, lontaran dan perubahan rupa di akhir zaman iaitu lahir alat-alat muzik, biduanita-biduanita dan apabila khamar dihalalkan."

(H/R Tirmizi dan Thabrani [riwayat Tirmizi no: 2213 - edt])

4. Abu Malik Al-Al-Asyaari r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Orang-orang dari umatku pasti akan meminum khamar yang mereka namakannya dengan bukan nama khamar, di mainkan alat-alat muzik ke atas mereka dan biduanita-biduanita. Allah akan musnahkan bumi bersama-sama mereka dan menjadikan sebahagian mereka sebagai kera dan babi."

(Hadis Sahih riwayat Ibn Majah, Al-Baihaqi dan Ibn Asaakir, Ibn Hibban dan Thabrani. Sila lihat Sahih Al-Jaami' As Shaghir 5454, Silsilatul Ahadis As Sahihah 90, 91 dan Sahih Ibn Majah 3247-4020)

5. Abu Malik Al-Asyaari r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera (bagi lelaki), khamar dan alat muzik dan beberapa kamu akan turun/berhenti di sudut sebuah bukit yang tinggi. Para penternak datang kepada mereka di waktu petang dengan membawa haiwan-haiwan ternakan mereka kerana sesuatu keperluan, lalu merka berkata: Datanglah semua menemui kami esok. Lantas Allah s.w.t. memusnahkan mereka pada waktu malam dan menjatuhkan bukit yang tinggi itu ke atas mereka dan sebahagian yang lain lagi Allah mengubah rupa mereka menjadi seperti kera dan babi sampailah ke hari kiamat."

(H/R Bukhari dalam kitab Sahihnya (4/30). Sila lihat Silsilatul Ahadis As Sahihah 1/91/139-147 dan Sahih Al-Jaami' As Shaghir 5466. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya secara taklik. [Ibn Hazm r.h. mendhaifkan hadis ini dengan anggapan sanadnya terputus antara Bukhari dengan Hisyam bin 'Ammar. Perkara ini tidak benar, ini kerana Hisyam adalah guru Imam Bukhari di samping itu banyak perawi lain yang mendengar hadis ini dari Hisyam. Sila rujuk Tahrim Alat At-Tharb, ms. 38-51 oleh Syeikh Al-Albani -edt])

Semua hadis tersebut dengan jelas dan tegas mengatakan keharaman zina, sutera (bagi lelaki), khamar dan alat muzik. Terhadap kaum yang menghalalkan akan ditimpakan Allah dengan kemusnahan, perubahan rupa sampailah ke hari kiamat. Tidak ada hadis-hadis sahih yang mengecualikannya kecuali penggunaan rebana dalam majlis-majlis perkahwinan dan pada dua hari raya.

Sewaktu menjelaskan hadis di atas, Al-Allamah As Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama hadis di abad ini telah berkata:

"Banyak hadis yang warid mengenai pengharaman muzik yang terkenal pada masa itu (masa nabi s.a.w) seperti gendang (genderang), gambus dan lain-lain. Tidak ada hadis yang warid yang menyalahinya ataupun yang mengtakhsiskannya kecuali rebana/kompang dalam majlis-majlis perkahwinan dan dua hari raya kerana ianya mubah (harus) mengikut perincian yang disebutkan dalam kitab-kitan fiqh. Mengenai ini telah saya sebutkan dalam sanggahan saya terhadap Ibn Hazm. Maka oleh kerana itulah mazhab yang empat sepakat mengharamkan semua alat-alat muzik. Manakala sebahagian mereka mengecualikan gendang peperangan selain rebana dalam majlis-majlis perkahwinan dan dua hari raya itu. Dan sebahagian ulama sekarang memasukkan/ menghubungkan ke dalamnya muzik tentera. Pendapat ini tidak mempunyai dasar kerana beberapa sebab:

1. Mentakhsiskan hadis-hadis yang mengharamkan (secara umum) tanpa adanya makhsus (pentakhsis) semata-mata berdasarkan akal fikiran dan istihsan adalah batil.

2. Yang wajib bagi orang-orang Islam dalam masa peperangan ialah menghadapkan hati mereka semata-mata kepada Allah sambil memohon pertolongan untuk mengalahkan musuh. Yang demikian lebih kuat pengaruhnya bagi ketenteraman jiwa dan lebih menguatkan hubungan hati dengan Allah Ta'ala. Penggunaan muzik adalah di antara perkara yang merosakkan hati dan memalingkan mereka dari menyayangi Tuhan mereka. Allah Taala berfirman mafhumnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu memerangi pasikan musuh, maka teguhkanlah hati kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung." (Al-Anfaal: 45)

Penggunaan alat-alat muzik adalah sebahagian dari adat dan tradisi orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat dan tidak pula mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak pula beragama dengan agama yang benar.

Justeru, kita tidak harus menyerupai mereka, terutamanya dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah secara umum seperti muzik ini.

Saudara sekalian, janganlah hendaknya terpedaya dengan apa yang didengar daripada sebahagian ulama fiqh yang mashur sekarang ini yang berpendapat halalnya alat-alat muzik dan muzik itu, kerana mereka sebenarnya mengeluarkan fatwa secara taqlid dan mereka membantu kecenderungan dan keinginan manusia sekarang ini.

Kepada siapakah mereka bertaqlid? Tidak lain kecuali kepada Ibn Hazm (semoga Allah mengampuni kesilapannya) apabila beliau membolehkan dan menghalalkan alat-alat muzik dan hiburan kerana menurutnya hadis Abu Malik Al-Asyaari tidak sahih sedangkan anda telah mengetahui bahawa hadis tersebut adalah benar-benar sahih.

Pendapat Ibn Hazm ini lahir kerana kelemahannya dalam ilmu hadis seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Apakah gerangan yang mendorong mereka mengikuti pendapat Ibn Hazm dengan meninggalkan pendapat imam-imam yang empat (malik, Abu Hanifah, Syafie, dan Ahmad) pada hal mereka lebih faqih dari Ibn Hazm, lebih alim, lebih ramai bilangannya dan lebih kuat hujahnya? Jika yang mendorong mereka bertaqlid kepada Ibn Hazm kerana semata-mata pentahqiqan ilmi, maka tidak siapa yang akan mengkritik mereka. Pengertian pentahqiqan ilmi seperti yang diketahui ialah mereka hendaklah mengikuti semua hadis yang warid dalam bab ini, mempelajari jalan-jalan dan perawi-perawinya dan kemudian menghukum hadis-hadis itu mengikut yang patut, sama ada sahih, mereka hendaklah mempelajarinya dari sudut dilalahnya, fiqhnya, umumnya dan khususnya berdasarkan kaedah-kaedah ilmu usul hadis dan usul fiqh..

Jika mereka telah berbuat demikian, mereka mendapat pahala dan tidak ada sesiapa yang dapat mengkritik mereka. Akan tetapi, demi Allah mereka tidak melakukan sesuatu apa pun! Apabila mereka dihapuskan kepada sesuatu masalah, mereka akan melihat mengambil mana yang lebih mudah atau yang lebih mendatangkan maslahat-maslahat menurut anggapan mereka tanpa melihat apakah pendapat itu selaras dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah As-Sahihah. Tidak diketahui berapa banyak mereka telah mensyariatkan untuk orang ramai dengan cara ini - atas nama syariat Islam pada hal Islam bersih darinya." (Silsilatul Ahadis As Sahihah ms 139-147, jilid 1/91 - Syeikh Al-Albani)

Sesungguhnya Islam itu adalah agama Allah, semuanya mestilah didasarkan kepada kitab sucinya dan kepada keterangan-keterangan Rasul-Nya. JIka ada, kemudian barulah ijtihad berdasarkan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Mana-mana pendapat yang berlawanan dengan dalil, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis, dengan sendirinya batil dan mardud (ditolak).

Comments

Anonymous said…
salam. tu lah kn. tp masyarakat sanggup berpulun2 carik alasan nk menghalalkan bnde yg haram. tujuan ; nak berdakwah. kalau kerana berdakwah bnde haram boleh jd halal, same je la cm halalkan arak dgn tujuan nk berdakwah =_= lg kecewanya bila pendapat 4 imam mujtahid ditolak, dn hny kerana sorg dua org ulama' je kata halal,terus pakai kata ulama tu.

Popular Posts