Syarat Dan Kaedah Berdakwah Kepada Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah


Oleh: 'Abdullah bin 'Abdul Hamid Al-Atsari

Ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahawasanya dakwah kepada aqidah salafus soleh tidak menjadi tercapai kecuali dengan tiga syarat:

Pertama: Salamah Al-Mu'taqid (Aqidah yang selamat)

Selamat aqidahnya bermaksud hendaklah kita beraqidah sebagaimana aqidah salaf tentang Tauhid Rububiyyah, Uluhiyyah, Nama-nama dan sifat-sifat serta semua yang berkaitan dengan masalah aqidah dan keimanan.

Kedua: Salamah Al-Manhaj (Manhaj yang selamat)

Yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Selain itu, mengikuti perinsip dan kaedah yang telah ditetapkan ulama salaf.

Ketiga: Salamah Al-'Amal (Amalan yang selamat)

Seorang yang berdakwah mengajak ummat kepada Islam yang benar wajib beramal dengan benar iaitu beramal semata-mata ikhlas kerana Allah dan mengikuti (ittiba') contoh Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam dan tidak mengadakan bid'ah, baik dalam keyakinan, perbuatan mahupun perkataan.

Sesungguhnya dakwah kepada jalan Allah Ta'ala merupakan amal yang paling mulia dan ibadah yang paling tinggi, serta merupakan kekhususan dari para utusan Allah 'alaihissalam dan tugas dari para wali (Allah) dan orang-orang soleh yang paling istimewa.

Firman Allah Ta'ala:

Maksudnya: "Siapakah yang paling baik perbuatannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata: 'Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri." (Al-Fussilat: 33)

Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sepatutnya kita menjalankan dakwah ini kepada manusia dan bagaimana metode menyampaikannya. Di dalam sejarah contoh kehidupan baginda sallallahu 'alaihi wasallam, banyak pelajaran yang dapat kita ambil bagi orang yang menghendakinya.

Dengan demikian, wajiblah bagi para pendakwah dalam menyerukan aqidah salaf agar mengikuti manhaj Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dalam berdakwah. Tidak diragukan lagi bahawa di dalam manhaj baginda sallallahu 'alaihi wasallam terdapat keterangan dan penjelasan yang benar tentang uslub (metode) berdakwah kepada Allah sehingga mereka tidak memerlukan lagi metode-metode bid'ah yang diada-adakan oleh sebahagian manusia, yang menyelisihi manhaj dan contoh kehidupan baginda.

Oleh kerana itu, wajib bagi para pendakwah untuk meyeru ke jalan Allah Ta'ala seperti yang telah dilakukan generasi salafus soleh dengan memperhatikan perbezaan waktu dan tempat.

Bertolak dari pemahaman yang benar ini, saya berusaha untuk menyebutkan sebahagian kaedah dan landasan bagi para pendakwah dengan harapan semoga hal ini bermanfaat dalam pembaikan ummat yang kita idamkan:


Kaedah dan Landasan Para Pendakwah

1 – Ketahuilah bahawa dakwah kepada Allah Ta'ala merupakan jalan keselamatan, baik di dunia mahupun di akhirat. "Sungguh seseorang yang diberikan hidayah oleh Allah melalui jalan kamu itu lebih baik bagimu daripada unta yang merah (pilihan)." (Muttafaqun 'Alaih). Pahala akan diperolah hanya dengan berdakwah, tidak berkaitan dengan respon (objek dakwah). Para pendakwah tidak dituntut untuk merealisasikan kemenangan agama Islam kerana hal itu adalah urusan Allah dan berada di tanganNya. Akan tetapi, pendakwah dituntut untuk mencurahkan kemampuannya dalam berdakwah. Bagi pendakwah, mempersiapkan diri merupakan syarat. Pertolongan Allah merupakan janji. Sementara dakwah merupakan salah satu bentuk jihad. Oleh kerana itu, terdapat titik pertemuan antara dakwah dan jihad dalam tujuan dan hasil.

2 – Menegaskan dan memperdalamkan manhaj salafus soleh yang tertuang dalam manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang terkenal dengan wasatiyah (pertengahan), syumuliyah (menyeluruh), i'tidal (moderat), serta jauh dari ifrat (berlebihan) dan tafrit (meremehkan). Landasannya adalah ilmu syar'i yang konsisten terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Landasan inilah yang memelihara dari ketergelinciran -dengan anugerah dari Allah- dan memberikan cahaya bagi orang yang bertekad bulat untuk berjalan di atas jalan para Nabi.

3 – Berupaya mewujudkan jamaah kaum muslimin (kesatuan umat Islam) dan menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran, yang bersumber dari manhaj yang menyatakan: "Kalimah Tauhid merupakan asas untuk menyatukan barisan." Selain itu, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang boleh memecah-belah kelompok-kelompok Islam pada saat ini seperti tahazzub (membina parti-parti) yang tercela, yang mencerai-beraikan barisan kaum Muslimin, bahkan menjauhkan antara hati mereka. Pemahaman yang benar bagi setiap jamaah dakwah kepada Allah adalah satu jamaah dari kaum Muslimin tidak dapat disebut jamaah kaum Muslimin.

4 – Kecintaan dan ketaatan (wala') wajib untuk agama bukan untuk para tokoh kerana kebenaran akan kekal sedangkan para tokoh akan wafat. Kenalilah kebenaran itu, nescaya kamu akan mengenal penganutnya.

5 – Menyeru untuk saling tolong-menolong dan menyeru kepada segala sesuatu yang dapat mewujudkannya serta menjauhi dari perselisihan dan dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan perselisihan tersebut. Hendaklah satu sama lain harus tolong-menolong dan nasihat-menasihati dalam hal yang kita perselisihkan selama hal tersebut dalam masalah khilafiyyah dengan tanpa saling membenci. Prinsip yang harus ditegakkan di antara kelompok-kelompok Islam adalah saling bekerjasama dan bersatu. Jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan, hendaklah sentiasa tolong-menolong. Jika itu juga tidak dapat diwujudkan, hendaklah hidup damai dan berdampingan. Jika itu pun tidak, pilihan yang keempat adalah kebinasaan.

6 – Tidak fanatik kepada jamaah yang dianutinya. Bersikap menyambut apa sahaja upaya yang terpuji yang telah diberikan oleh orang lain, selama mana sesuai dengan syari'at dan jauh dari ifrat dan tafrit.

7 – Perselisihan dalam masalah furu' (cabang-cabang) syariat menuntut sikap lapang dada dan dialog, bukan permusuhan dan pembunuhan.

8 – Melakukan pemeriksaan diri, sentiasa membuat pembetulan, dan penilaian yang berkesinambungan.

9 – Mempelajari adab perselisihan pendapat dan mendalami dasar-dasar diskusi, serta menyatakan bahawa kedua-duanya penting dan perlu sehingga wajib dimiliki sarananya.

10 – Jauh dari sikap memvonis secara umum dan berhati-hati dalam masalah ini, serta jauh dari sikap tidak adil dalam menghukumi setiap peribadi. Termasuk keadilan adalah menghukumi berdasarkan makna-makna (yang tersirat), bukan dari yang tersurat.

11 – Membezakan antara tujuan dan sarana. Contohnya dakwah adalah tujuan, sedangkan pergerakan, jamaah, markas dan lain-lain merupakan sarana.

12 – Teguh dalam tujuan dan fleksibel dalam sarana berdakwah sesuai dengan yang diperbolehkan syari'at.

13 – Memperhatikan masalah prioriti dan menyusun segala sesuatu secara berurutan sesuai dengan kepentingannya. Jika ada suatu masalah sekunder, maka harus memperhatikan waktu, tempat dan kondisi yang tepat.

14 – Tukar-menukar pengalaman di antara pendakwah adalah hal yang penting, disamping itu dapat membangun bangunan berdasarkan pengalaman orang lain. Seorang pendakwah hendaklah jangan memulai dakwahnya dari kosong. Bukanlah dia orang pertama yang tampil berkhidmat kepada agama ini dan juga bukan orang yang terakhir. Sebab, sekali-kali tidak akan ada orang yang tidak perlu nasihat dan petunjuk, juga tidak akan ada orang yang memonopoli seluruh kebenaran atau sebaliknya.

15 – Menghormati para ulama ummat yang dikenal dengan ketekalannya terhadap As-Sunnah dan aqidah yang benar, mengambil ilmu darinya, menghormatinya, tidak bersikap sombong padanya, menjaga kehormatannya, tidak menduh mereka. Sebab, setiap ulama ada benar dan salahnya. Kesalahan dari ulama tersebut ditolak, tanpa mengurangi keutamaan dan kedudukannya, selama dia seorang mujtahid.

16 – Berbaik sangka kepada kaum Muslimin dan membawa perkataannya kepada pengertian yang terbaik serta menutup kecacatan mereka, tanpa meremehkan untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang berkenaan.

17 – Jika kebaikan seseorang lebih banyak, janganlah disebut kejelekannya, kecuali ada maslahatnya. Jika kejelekannya lebih banyak, janganlah kebaikannya disebut, kerana takut menjadikan rancu perkaranya bagi orang awam.

18 – Menggunakan kata-kata yang syar’i kerana lebih tepat dan sesuai, serta menjauhi kata-kata asing dan pelik, seperti musyawarah (syura) bukan demokrasi.

19 – Sikap yang benar atas mazhab-mazhab fiqh ialah bahawasanya mazhab-mazhab tersebut merupakan kekayaan fiqh yang agung. Oleh sebab itu, wajib bagi kita mempelajarinya, mengambil manfaat darinya, dan tidak fanatik dan tidak pula menolaknya secara keseluruhan. Hendaklah kita menjauhi pendapat yang lemah dan mengambil hak dan benar menurut tuntutan al-Quran dan as-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh.

20 – Menetapkan sikap yang benar terhadap dunia Barat dan peradabannya, iaitu dengan mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan hasil kajian mereka sesuai dengan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan agama kita yang agung ini.

21 – Mengakui pentingnya musyawarah dalam berdakwah dan kewajipan pendakwah mempelajari tentang fiqh musyawarah.

22 – Contoh teladan yang baik. Seorang pendakwah merupakan cermin dan contoh hidup dalam misi dakwahnya.

23 – Mengikuti metode hikmah dan nasihat yang baik serta menjadikan firman Allah berikut ini sebagai neraca dalam berdakwah dan hikmah untuk diikuti.

Maksudnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik...” (An-Nahl: 125)

24 – Berhias diri dengan kesabaran kerana itu merupakan sifat dari para Nabi dan utusan Alla serta penguat hasil dalam dakwahnya.

25 – Jauh dari tasyaddud (menyukarkan) dan berhati –hati dari penyakit tasyaddud dan akibatnya yang negatif. Selain itu, berbuat kemudahan dan berlemah lembut dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat.

26 – Seorang Muslim selalu mencari kebenaran. Keberanian untuk mengatakan kebenaran sangat diperlukan dalam berdakwah. Jika kamu lemah untuk mengatakan yang benar, janganlah mengatakan yang batil.

27 – Berhati-hat terhadap futur (patah semangat) dan hasilnya yang negatif, serta tidak lalai dalam mempelajari sebab dan penyelesaiannya.

28 – Waspada terhadap segala khabar angin dan tidak menyebarluaskannya, selain itu, waspa terhadap hal-hal negatif yang ditimbulkannya pada masyarakat Islam.

29 – Pengukur keistimewaan seseorang adalah takwa dan amal soleh, serta menjauhi segala fanatisme jahiliyyah, seperti fanatisme daerah, keluarga, kelompok, maupun jamaah.

30 – Manhaj yang utama dalam berdakwah adalah memulai dengan mengemukakan hakikat Islam dan manhajnya, bukan mendatangkan syubhat lalu membantahnya. Kemudian, memberikan kepada manusia neraca kebenaran, mengajak mereka pada asas-asas agama, dan berbicara menurut kemampuan akal fikiran mereka. Mengetahui celah untuk memasuki jiwa mereka merupakan pintu masuk untuk memberikan hidayah kepada mereka.

31 – Pendakwah-pendakwah dan pergerakan Islam hendaklah sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Ta’ala, mempersembahkan upaya kemanusiaan, meminta pertolongan kepada Allah Ta’ala dan meyakini bahawa Allah lah yang membimbing dan mengarahkan perjalanan dakwah serta Dialah yang akan melimpahkan taufik pagi para da’i. Sesungguhnya agama dan segala urusan adalah milik Allah Ta’ala.

Demikian beberapa kaedah dan manfaat yang merupakan buah fikiran dari pengalaman kebanyakan para ulama dan pendakwah. Hendaklah kita meyakini bahawa seandainya para pendakwah mengetahui kaedah-kaedah ini adan mengamalkannya, pasti mereka akan mendapat kebaikan yang banyak dalam perjalanan dakwah.

Hendaklah semua pendakwah mengetahui bahawa tidak ada kebaikan bagi mereka dan tidak akan berhasil dalam dakwahnya kecuali dengan menjalinkan hubungan dengan Allah Ta’ala, bertawakkal kepadaNya dalam segala urusan, memohon taufikNya, niat yang ikhlas, bersih dari keinginan hawa nafsu dan menjadikan semua perkara hanya milik Allah Ta’ala.


*Dinukil serta disunting dari “Intisari ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah” oleh ‘Abdullah bin Hamid al-Atsari, Keluaran Pustaka Imam Asy-Syafi’i, halaman 251-258. Judul aslinya “Al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shaalih Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah”.

Comments

Popular Posts